Kursplan för Retorik A

Rhetoric A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-09-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder, samt att utveckla förmågan att uttrycka sig i tal, visuella medier och i skrift. Därtill har kursen som mål att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt till språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper om retorikens historia, teoribildning samt etiska frågeställningar
 • definiera och använda centrala retoriska begrepp
 • använda retoriska modeller och begrepp för att argumentera effektivt i tal och text, i olika genrer och medier
 • utföra retoriska analyser med utgångspunkt i såväl klassisk som modern retorisk teori och metod
 • diskutera och reflektera kritiskt över retoriska budskap utifrån kategorier som genus, social bakgrund och etnicitet
 • demonstrera en grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande
 • kritiskt granska och kommentera samtida politisk kommunikation i skilda medier.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser, som alla innefattar såväl teoretiska som praktiska element.

1. Den klassiska retorikens grunder 7.5 hp

Den klassiska retorikens teoretiska grunder och historiska utveckling presenteras och diskuteras i anslutning till tal och andra uttrycksformer. Under kursen övas också den studerandes skicklighet att muntligt och skriftligt formulera sig övertygande utifrån den klassiska retorikens modeller. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.

2. Den samtida retorikens villkor 7.5 hp

Kursen avser att ge såväl en historisk som teoretisk introduktion till samtidens retorik. I kursen beaktas mediala, sociala och politiska faktorer som påverkat utvecklingen av vår tids retoriska uttryck. Här breddas förståelsen av offentlig kommunikation utifrån samtida teoribildning och moderna kommunikationsmodeller. Under kursen övas även den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande muntligen och skriftligen i ett antal tidstypiska mediala situationer och genrer.

3. Retorisk analys 7.5 hp

Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurser och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande genomför retoriska analyser och tränar därvid även sin förmåga till grundläggande vetenskapligt skrivande. Delkursen övar också förmågan att granska vetenskapliga texter, att framföra synpunkter muntligen, liksom att ge konstruktiv respons.

4. Politisk retorik 7.5 hp

Kursen ger en introduktion till politisk kommunikation från ett retoriskt perspektiv. Den syftar till en förtrogenhet med grundläggande teorier och begrepp för att förstå och kritiskt granska de retoriska uttrycken och villkoren för politisk debatt. Kursens praktiska övningar i skriftlig och muntlig framställning inriktas i första hand mot argumentation och debatt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. I delkurserna ges betygen VG, G och U.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.