Kursplan för Avancerat interaktivt berättande

Advanced Interactive Storytelling

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD072
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-12-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Differentiera mellan de olika metoderna för automatisk berättelsegenerering,
 • Visa förståelse för skärningspunkten mellan berättande och systemdesign, genom analys och tillämpning av systemdesign,
 • Utvärdera "välformigheten" i en berättelse som genereras med procedurellt språk,
 • Testa och förfina spel för att förbättra spelarengagemanget både på en dramatisk och på en ludisk nivå, samt,
 • Jämföra utmaningarna med procedurellt narrativskapande i icke-interaktiva, singelspelar- och multispelarsammanhang.

Innehåll

Denna avancerade speldesignkurs utforskar tekniker för automatiserad berättelsegenerering. Vi kommer att analysera begreppet "välformighet" genom läsningar, diskussioner och med hjälp av olika teoretiska källor, exempelvis forskning om berättelsens psykologi och kreativt skrivande. Frågor som styr våra undersökningar är: Vilka är grunderna för berättande i ett interaktivt medium? Vilka är principerna för karaktärsskapande, dramatisk handling, konfliktutveckling och världsbyggande? Hur kan vi bygga system som ger trovärdiga, sammanhängande och engagerande narrativa upplevelser?

Undervisning

Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar och seminariediskussioner, tillsammans med läsning av forskningsartiklar, reflekterande designexperiment och peer-review.

Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen betygsätts enligt skalan "Väl godkänd", "Godkänd", eller "Underkänd". Grunden för bedömningen är studenternas prestationer under seminarierna, deras aktiva deltagande i speltester och i peer-review sessioner och den noggrannhet med vilken de engagerar sig i den iterativa processen inom speldesign, och som återspeglas i kvaliteten på deras berättande i spelprototyper och i de skriftliga uppgifterna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen på avancerad nivå om kursen har tagits med i examen på grundnivå.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.