Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten

Media and Communication Studies: Digital Media, Democracy and the Welfare State

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV179
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-01-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Redovisa avancerad kunskap om förhållandet mellan medier, demokrati och välfärdsstaten,
 • Redovisa avancerad kunskap om - samt kritiskt diskutera - historiska och samtida förändringar i välfärdsmodellen och den roll olika medier har i relation till välfärdsstaten. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Kritiskt diskutera centrala teman och forskningsrön inom området medier, demokrati och välfärdsstat,
 • Kritiskt reflektera kring framtida utveckling inom området medier, demokrati och välfärdsstat,
 • Planera och skriva självständiga texter om medier, demokrati och välfärdsstat. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • Visa insikt om forskningens möjligheter och begräsningar, samt roll i samhället, inom ramen för kursens innehåll,Visa insikt om de normativa utgångspunkterna i forskningsområdet medier, demokrati och välfärdsstat.

Innehåll

Kursen kretsar kring forskning kring medier, demokrati och välfärdsstaten. I kursen hanteras samtida och historiska perspektiv på olika mediesystem och mediers roll i att upprätthålla demokratiska system och processer. Särskilt fokus läggs på de nordiska välfärdsstaterna och deras mediesystem som utmärkt sig genom att ha varit framgångsrika ur ett demokratiskt perspektiv.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Castles, Francis Geoffrey The Oxford handbook of the welfare state

  Oxford: Oxford University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The media manifesto Fenton, Natalie; Freedman, Des; Schlosberg, Justin; Dencik, Lina

  Cambridge: Polity Press, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ohlsson, Jonas The Nordic media market 2015 : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden

  Göteborg: Nordicom, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. Social media and democracy : the state of the field, prospects for reform

  Cambridge: Cambridge University Press, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The media welfare state : Nordic media in the digital era Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole J.; Moe, Hallvard

  Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel tillkommer vid kursstart.

Versioner av litteraturlistan