Kursplan för Mineralogi och petrologi

Mineralogy and Petrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-01
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, eller (3) 90 hp geologi. Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, 15 hp, och Geovetenskapens analysmetoder, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Klassificera de viktigaste bergbildande mineralerna från strukturella, kemiska, fysiska och optiska egenskaper
 • Använd polariserad optisk mikroskopi i studier av bergarter och mineraler mot deras identifiering, karakterisering och förståelse i ett geologiskt sammanhang
 • Diskutera mineralernas betydelse för samhället, tolka deras egenskaper med avseende på prospektering, gruvdrift, bearbetning och tekniska och miljömässiga tillämpningar
 • Tillämpa fasjämviktsmodellering och principerna för termobarometri på vanliga mineralgrupper
 • Utvärdera ursprunget och utvecklingen av magmatiska och metamorfa bergarter med hjälp av petrografi, mineralogi och geokemi
 • Tolka och modellera mineralogiska och geokemiska data
 • Använd statistiska verktyg för att tolka härkomst från sedimentära bergarter

Innehåll

Systematisk mineralogi och mineralkemi, inklusive kristallkemisk strukturer och fysikaliska egenskaper hos olika mineralogiska grupper. Klassificering av bergarter och kemiska principer för petrologi. Principer för och exempel på tillämpad och miljörelaterad mineralogi. Magmatisk petrologi och geokemi utgående från mantelkällor till magmautveckling och magmalagring. Konventionell och icke-konventionell geotermobarometri och fasjämviktsmodellering för att förstå evolutionära vägar för metamorfa bergarter. Magmatisk och metamorf petrologi från ett platt-tektoniskt perspektiv. Proveniensanalys av sedimentära bergarter baserat på geokronologiska datamängder och inventering av associerade mineral. Övningar i analytisk metodologi, mineralogi och petrologi, optisk mineralogi, geokemiska data inklusive spårämnen, isotopdata och mineralkemidata, geokemisk modellering, statistisk analys av geokronologiska datamängder och termobarometri. Diskussion om naturkatastrofer och naturresurser samt deras inverkan på samhället och miljön.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och praktiska övningar. Deltagande i övningar, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen i mineralogi (3 hp), skriftlig tentamen i magmatisk petrologi (3 hp), skriftlig tentamen i metamorf petrologi (3 hp), övrigt kursarbete inklusive seminarier, forskningsdebatter, mikroskopiövningar och skriftliga projektrapporter (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wenk, Hans-Rudolf; Bulakh, Andrei Glebovich Minerals : their constitution and origin

  Cambridge: Cambridge University Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bucher, Kurt.; Grapes, Rodney. Petrogenesis of Metamorphic Rocks

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evans, Anthony M. Ore geology and industrial minerals : an introduction

  3. ed.: Oxford: Blackwell Scientific Publ., 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wilson, Marjorie Igneous petrogenesis

  Reprinted: Dordrecht: Springer, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk