Kursplan för Genusvetenskap C

Gender Research C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Genusvetenskap A och B

 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera och problematisera genusvetenskapliga teorier och teoriutveckling
 • diskutera och självständigt tillämpa genusvetenskaplig vetenskapsteori och metodologi
 • självständigt identifiera, avgränsa och genomföra en mindre forskningsuppgift
 • självständigt producera en genusvetenskaplig kandidatuppsats inom givna tidsramar
 • självständigt och kritiskt granska andras arbete och ta emot och integrera kritik av sitt eget
 • skriftligen och muntligen kommunicera fördjupade kunskaper till andra på ett självständigt sätt
 • redogöra för grundläggande insikter om hur kunskap produceras och de etiska aspekterna av hur den används

Innehåll

Kursen består av tre delkurser som ger fördjupade och breddade kunskaper inom ämnet genusvetenskap med fokus på självständig tillämpning och kritiska förhållningssätt. Särskilt vikt läggs vid träning i ett vetenskapligt förhållningssätt.

C1: Genusvetenskapliga texter 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad och breddad kunskap om genusvetenskaplig teoriutveckling. Den utgår ifrån ett urval genusvetenskapliga texter och teman, där fokus ligger på närläsning, diskussion och kritiska förhållningssätt.

C2: Genusvetenskaplig metodologi 7.5 hp

Delkursen ger fördjupad kunskap om genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning.

C3: Självständigt arbete på kandidatnivå 15.0 hp

Delkursen ger färdigheter i att producera en genusvetenskaplig text. Vidare ger den fördjupad träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier samt individuell uppsatshandledning. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2 per delkurs) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Delkurs 1 examineras genom skriftligt PM och muntlig redovisning av PM samt skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 2 examineras genom skriftligt PM och skriftliga seminarieuppgifter.

Delkurs 3 examineras genom självständigt arbete och opposition på annan students självständiga arbete.

Samtliga delkurser bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Genusvetenskap C

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

C1: Genusvetenskapliga texter

 • Ahmed, Sara A Phenomenology of Whiteness

  Ingår i:

  Feminist theory.

  vol. 8 (2007) nr. 2 s. 149-168

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beauvoir, Simone de Inczèdy-Gombos, Adam; Moberg, Åsa Det andra könet

  Stockholm: Norstedt, 2002

  (i urval, ca 400 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cunningham, Michael Alsberg, Rebecca Timmarna

  Stockholm: Bonnier, 2000

  (Eller The Hours) (valfri utgåva)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grosz, Elizabeth Volatile bodies : toward a corporeal feminism

  Bloomington: Indiana University Press, cop. 1994

  (i urval, ca 65 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halberstam, Judith In a queer time and place : transgender bodies, subcultural lives

  2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berner, Boel; Dussauge, Isabelle Kön, kropp, materialitet : perspektiv från fransk genusforskning

  Lund: Arkiv, 2014

  (i urval, ca 100 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rich, Adrienne Cecile Compulsory heterosexuality and lesbian existence

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  (30 s.)

  5(1980):4, s. 631-660

  Se bibliotekets söktjänst

 • Salamon, Gayle Assuming a body : transgender and rhetorics of materiality

  New York: Columbia University Press, 2010

  s. 145-155, därefter 156-168 kursivt (10 s. + 12 s. kursivt)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sveland, Maria Bitterfittan

  [Ny utg.]: Stockholm: Månpocket, 2007

  (Finns även som e-bok och ljudbok)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tong, Rosemarie Feminist thought : a comprehensive introduction

  London: Routledge, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Woolf, Virginia A room of one's own

  Repr.: London: Hogarth Press, 1942

  [1929] (Eller Ett eget rum, valfri version)

  Se bibliotekets söktjänst

C2:Genusvetenskaplig metodologi

 • Becker, Howard S. The Epistemology of Qualitative Research

  Ingår i:

  Ethnography and human development : context and meaning in social inquiry

  Chicago: Univ. of Chicago Press, cop. 1996

  (1996) s. 53-71

  (19 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fonow, Mary Margaret; Cook, Judith A. Feminist Methodology: New Applications in the Academy and Public Policy

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 30 (2005) nr. 4 s. 2211-2236

  (26 s.)(Laddas ned via UUB,Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frost, Samantha The Implications of the New Materialisms for Feminist Epistemology

  Ingår i:

  Feminist Epistemology and Philosophy of Science : Power in Knowledge

  Dordrecht: Springer Netherlands, 2011.

  (2011) s. 69-83

  (14 s.) (Finns som e-bok på UUB)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goedecke, Klara "Other guys don't hang out like this" : gendered friendship politics among Swedish, middle-class men

  Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, 2018

  (ca 120 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haraway, Donna Jeanne Situated knowledges : the science question in feminism and the privilege of partial perspective

  Ingår i:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  14(1988):3, s. 575-599

  Se bibliotekets söktjänst

 • Harding, Sandra Can Men be Subjects of Feminist Thought?

  Ingår i:

  Men doing feminism

  New York: Routledge, 1998

  (1998) s. 171-195

  Se bibliotekets söktjänst

 • Harding, Sandra Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?

  Ingår i:

  Feminist epistemologies

  New York: Routledge, 1993

  (1993) s. 49-82

  (34 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Intemann, Kristen 25 Years of Feminist Empiricism and Standpoint Theory: Where Are We Now?

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 25 (2010) nr. 4 s. 778-796

  (19 s.)(Laddas ned via UUB, Tidskrift)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lööv, Anna Olovsdotter Maskulinitet i feminismens tjänst : dragkingande som praktik, politik och begär

  Lund: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2014

  (i urval, ca 120 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Spierings, Niels The Inclusion of Quantitative Techniques and Diversity in the Mainstream of Feminist Research

  Ingår i:

  The European journal of women's studies.

  vol. 19 (2012) nr. 3 s. 331-347

  (17 s.) (Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tuana, Nancy Coming to Understand: Orgasm and the Epistemology of Ignorance

  Ingår i:

  Hypatia

  Bloomington, IN: Indiana University Press,

  vol. 19 (2004) nr. 1 s. 194-232

  (39 s.)(Laddas ned via UUB, Tidskrifter)

  Se bibliotekets söktjänst

C3: Självständigt arbete på kandidatnivå

 • Björklund, Jenny; Wahlström Henriksson, Helena Att skriva examensarbete vid Centrum för genusvetenskap

  Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2014