Kursplan för Ledarskap och kommunikation

Leadership and Communication

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG235
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera, beskriva och analysera det egna kommunikationsmönstret mot bakgrund av teorier, begrepp och modeller,
 • ge konstruktiv återkoppling på andra deltagares individuella uppgifter,
 • redogöra för kommunikationens betydelse i ledarskapssammanhang,
 • beskriva kommunikationens utformning, funktion och betydelse i olika situationer.

Innehåll

Kursen behandlar kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå samt ger en förståelse för kommunikationens särskilda betydelse i ett ledarskapsperspektiv.
Kursen ger även kunskap och förståelse kring sambandet mellan kroppsspråk, verbal och symbolisk kommunikation.
Studenterna tränas även i att ge konstruktiv återkoppling på andra kursdeltagares individuella uppgifter.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner, seminarier och redovisning med återkoppling.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ytterligare material om ca 200 sidor tillkommer.

 • Heide, Mats; Johansson, Catrin; Simonsson, Charlotte Kommunikation i organisationer

  3 uppl.: Liber, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Björn; Nilsson, Jon; Pettersson, Niclas Kommunikativt ledarskap

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ytterligare material om ca 200 sidor tillkommer.

  Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik,

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan