Kursplan för Ledarskap och coachning

Leadership and Coaching

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG296
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Projekt och ledning 15 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för skillnaden mellan rollerna coach, mentor och handledare,
 • redogöra för hur svåra samtal kan hanteras,
 • beskriva hur coachning och handledning kan tillämpas enskilt och i grupp,
 • planera, genomföra, redovisa, utvärdera och återkoppla coachning av individ,
 • identifiera och analysera möjligheter till och hinder för konfliktlösning med hjälp av bland annat förtroendefullt samarbete,
 • redogöra för olika coachningsmodeller.

Innehåll

Coachning, mentorskap och handledning samt skillnaderna mellan begreppen och hur de kan tillämpas samt deras koppling till ledarskapet, ledarstilar och chefens roll. Teori kring det svåra samtalet. Coachningsmodeller. Ansvar och roller kring handledning och coachning, både enskilt och i grupp (arbetsgivaransvar och individansvar). Coachning av en person. Fördjupning av förtroendefullt samarbete samt konflikthantering.

Undervisning

Föreläsningar, diskussionsgrupper och seminarier.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG262 Ledarskap och coachning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gjerde, Susann Coaching : vad, varför hur

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlson, Helén; Nilsson, Agnete Ledtrådar till ett moget ledarskap

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.