Kursplan för Industriell ekonomi I - företagets funktioner

Industrial Engineering and Management I: The Functions of the Corporation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TS301
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna,
inom grunder i industriell ekonomi

 • Tolka och använda ekonomisk information som beslutsunderlag i ett teknikintensivt företag,
 • diskutera hur strategi och ekonomisk styrning, fungerar i ett teknikintensivt företag.
inom grunder i management, ledarskap och projektledning med projekt
 • redogöra för, diskutera och använda grundläggande teorier och begrepp inom organisering, management, ledarskap och projektledning,
 • planera och genomföra ett mindre projekt med hjälp av verktyg inom projektledning
inom grunder i hållbar affärsutveckling med fallstudie
 • redogöra för centrala begrepp inom hållbar affärsutveckling, samt beskriva hur hållbarhet manifesteras, porträtteras och leds i teknikintensiva företag,
 • analysera, diskutera och föreslå strategier för hållbar affärsutveckling i teknikintensiva branscher,
inom reflektiv strimma
 • redogöra för och reflektera kring grundläggande perspektiv på kunskapsbildning,
 • redogöra för och reflektera kring genusaspekter, lika behandling och lika villkor samt etik inom industriell ekonomi som forskningsfält och praktik,
 • redogöra för och reflektera kring studievanor och förhållningssätt till lärande inom industriell ekonomi,
 • redogöra för och reflektera kring grundläggande begrepp och verktyg inom informationssökning, sovring och granskning
 • reflektera över betydelsen av skriftlig och muntlig kommunikation
 • använda universitetets datorsystem och nätverk samt redogöra för och följa etiska regler för användning av dessa.

Innehåll

I kursen placeras det teknikintensiva företaget i centrum och företagets interna strukturer, processer och praktiker studeras. Det teknikintensiva företagets olika funktioner och ekonomiska styrning diskuteras, och olika perspektiv på organisation och organisering synliggörs. I synnerhet betonas hållbarhet som en del av det teknikintensiva företagets verksamhet.

Kursen består av fyra delar: grunder i industriell ekonomi, grunder i management, ledarskap och projektledning, grunder i hållbar affärsutveckling samt den parallellt löpande Reflektiva strimman.

Grunder i industriell ekonomi: strategi, ekonomisk styrning, ekonomisk information i beslutsfattande, samt datorbaserad simulering av dessa områden.
Grunder i management, ledarskap och projektledning: management-, ledarskap- och organisationsteori. Organisationsstruktur, kultur och praktiker Projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen. Projektplanering, projektorganisering, och projektledarskap. Skriftlig och muntlig kommunikation.
Grunder i hållbar affärsutveckling: Hållbar utveckling, organisatoriska och affärsmässiga sammanhang, samband mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling, hållbarhetsstrategier och organisatoriska styrsystem. Fallstudier där studerade teorier, modeller och verktyg tillämpas.
Reflektiv strimma: Introduktion till programmet och framtida yrkesroller. Grundläggande antaganden och kunskapsbildning i industriell ekonomi. Studievanor och förhållningssätt till lärande i industriell ekonomi. Informationssökning. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Genusaspekter. Etik. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, simulering, studiebesök, inlämningsuppgifter, fallstudier och handledning av projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen i industriell ekonomi (3 hp), aktivt deltagande i simulering i industriell ekonomi (1 hp), skriftlig hemtentamen i management, ledarskap och projektledning (3 hp), projektuppgift (1 hp), skriftlig tentamen hållbar affärsutveckling (2 hp), muntlig och skriftlig redovisning av fallstudier (1 hp), inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på seminarier i den reflektiva strimman (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.