Kursplan för Systemidentifiering

System Identification

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT885
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Linjär algebra II, Sannolikhet och statistik, Signaler och system samt Reglerteknik II eller Signalbehandling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de olika stegen som ingår då mätdata används för att skatta en modell, från utformning av identifieringsexperiment till modellvalidering,
 • analysera olika systemidentifieringsmetoder med hjälp av statistiska metoder,
 • beskriva och motivera grundläggande egenskaper hos klassiska identifieringsmetoder,
 • visa praktiska färdigheter vid användning av tillgängliga verktyg och mjukvara,
 • resonera kring kopplingar till relaterade forskningsområden.

Innehåll

Exempel på modeller för system och signaler. Korrelation- och spektralanalys. Linjär regression, minsta kvadratmetoden och prediktionsfelsmetoder. Black box- och grey box-modellering. Modellvalidering och praktiska aspekter. Möjligheter och begränsningar med empirisk modellering. Rekursiva identifieringsmetoder och tillämpningar. Orientering kring icke-linjär modellering och närliggande forskningsområden (t.ex. maskininlärning).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, miniprojekt och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp), laborationer (1 hp) samt miniprojekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har till stor del överlappande innehåll med kurserna Systemidentifiering (1RT875), Systemidentifiering (1RT880), samt Empirisk modellering (1RT890) och kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med någon av dessa.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Ljung, Lennart; Glad, Torkel Modellbygge och simulering

  2., [utvidgade och modifierade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ljung, Lennart; Glad, Torkel; Hansson, Anders Modeling and identification of dynamic systems

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst