Kursplan för Projektledning

Project Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG245
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för hur ett projekt planeras och genomförs,
 • beskriva begrepp och terminologi inom området projektledning,
 • planera och genomföra ett projekt,
 • redogöra för projektets roll och funktion i en organisation,
 • redogöra för verktyg och tekniker som ökar chanserna för framgångsrika projekt.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande metoder och begrepp inom projektledning, till exempel planeringsmetoder, mål, organisation, projektplanering, riskhantering och dokumentation. Vidare kommer också studenten att genomföra ett projekt med målet att studera och reflektera kring hur projekt leds och administreras i praktiken.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och rapportskrivning med återkoppling.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Det fungerar att använda upplagor från 5 och uppåt.

Alt.

 • Tonnquist, Bo Holmén, Linnéa Project management : [a guide to the theory and practice of project methodology and agile methods]

  3 uppl.: Stockholm: Sanoma utbildning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk