Kursplan för Programmeringsteknik I

Computer Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD433
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-01-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad ett givet program i Python utför;
 • använda befintliga moduler såsom Pythons standardbibliotek och NumPy utifrån deras dokumentation och andra resurser;
 • analysera och lösa problem med hjälp av programmeringskonstruktioner;
 • använda en programutvecklingsmiljö;
 • testa och felsöka program;
 • redogöra för de grundläggande begreppen modul, funktion, klass, objekt och därtill hörande underbegrepp;

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.
Algoritmer: programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.
Strukturering av kod: begreppet modul, funktion, klass, objekt, omfång (inklusive att skilja på omfången global, lokal, klass, instans).
Algoritmelement: tilldelning, sekvens, selektion, iteration. Aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning. Typiska idiom i Python.
Programmering: skriva program, funktioner, klasser och använda färdiga moduler. Programflöde.
Programmeringsteknik: implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.