Kursplan för Organisk kemi II

Organic Chemistry II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB420
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi, eller (2) 60 hp inom Ämneslärarprogrammet varav minst 30 hp kemi, inklusive 10 hp organisk kemi
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • entydigt redovisa kolföreningars struktur med användning av strukturformler och projektioner 
 • förutsäga organiska föreningars fysikaliska och kemiska egenskaper, inklusive reaktivitet, utifrån deras struktur, och diskutera hur dessa egenskaper kan påverka miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden
 • identifiera och diskutera stereokemiska problemställningar i relation till kemiska transformationer
 • identifiera och beskriva viktiga organisk-kemiska reaktioners förlopp och diskutera dessa reaktioners mekanismer
 • planera och genomföra grundläggande organiska transformationer och analyser av betydelse för organisk syntes, genomföra enklare riskbedömning, löpande dokumentera samt muntligt och skriftligt redovisa laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Deskriptiv organisk kemi och reaktionslära. Stereokemi. Organiska reaktionsmekanismer. Organisk syntesmetodik. Spektroskopi och analysmetodik inom organisk kemi. Organiska föreningars struktur och relation till föreningars fysikaliska och kemiska egenskaper. Industriell organisk syntes och för organiska ämnen i vardagen. Övningar i grundläggande metodik som används på ett organisk-kemiskt laboratorium, samt användning av spektroskopiska och kromatografiska tekniker. Litteratursökning. I anslutning till laborationerna behandlas risker och skyddsfrågor i laboratoriearbete. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov (8 hp) anordnas vid slutet av kursen. Laborationer och övriga obligatoriska moment (7 hp) examineras löpande. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de ingåede moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna Organisk kemi 15 hp (1KB401) eller Organisk Kemi II 15 hp (1KB413) eller preparativ organisk kemi (1KB444). Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart Organic chemistry

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk