Kursplan för Konstens ursprung: natur eller kultur?

The Origins of Art: Nature or Culture?

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES073
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-05-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Uppfyllda fordringar för kandidatexamen i humaniora
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges till både C-studenter och studenter på avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för C-studenter.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten ha erhållit en fördjupad förståelse av de viktigaste frågeställningarna som berör konstens ursprung och utveckling, och kunna:

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt kunna granska och ta ställning till de teorier och argument som tas upp
 • visa på en övergripande förståelse av konstens ursprung och utveckling
 • redogöra för och systematiskt analysera centrala nutida frågeställningar inom empirisk estetik
 • uppvisa goda kunskaper om filosofisk estetik
 • analysera styrkor och svagheter i de teorier som tas upp
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser.

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att undersöka i vilken utsträckning konsten skall ses som en sociokulturell produkt och i vilken utsträckning den skall ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur. Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, d.v.s. inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin. Vi undersöker bland annat följande frågor: hur, om alls, kan empirisk data bidra till vår förståelse av varför konsten finns och spelar en viktig roll i våra liv? Har konsten en särskild kognitiv funktion eller är den endast en s.k. biprodukt? Vad kan grottkonsten lära oss om utvecklingen av vår förmåga att tänka symboliskt?

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och genom examinerande seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen meddelas i Studium. Litteratur som studenterna behöver införskaffa själva meddelas senast fem veckor före kursstart. Litteratur som inte behöver införskaffas görs tillgänglig senast en vecka före kursstart.