Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • kunna analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling av centrala frågor inom normativ etik och axiologi
 • kunna analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling av centrala frågor inom värdeteori
 • kunna antingen analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling av centrala frågor inom politisk filosofi eller analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling av centrala metafysiska frågeställningar inom praktisk filosofi.

Innehåll

Kursen består av följande delar:

 • Kritiskt tänkande, 7,5 hp
 • Etik, 7,5 hp
 • Värdeteori, 7,5 hp
 • samt en av kurserna Politisk filosofi, 7,5 hp och Metafysik, 7,5 hp.
Studenter på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, KOSA, läser en kurs i tillämpad etik i stället för Värdeteori. Kursinnehållet kan variera mellan terminerna.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Se kursplanen för respektive delkurs för gällande undervisningssätt.

Examination

Varje del av kursen examineras separat. Se kursplanen för respektive delkurs för gällande examinationssätt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa en annan kurs om 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Studenter som tidigare läst delkursen Metafysik (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Metafysik läsa en annan kurs om 7,5 hp som ges i form av en läskurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.