Kursplan för Projekt och ledning

Projects and Leadership

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG283
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt och beskriva olika projektroller, metoder och dokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt, inklusive arbets- och styrgruppsmöten samt genomföra en intressentanalys,
 • presentera projekt muntligt och skriftligt,
 • identifiera och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå,
 • beskriva och analysera sitt motiverande värdesystem samt sina lär- och konflikthanteringsstilar,
 • identifiera och analysera sin egen roll i projektgruppen,
 • beskriva olika organisationsformer samt identifiera och beskriva olika former av ledarskap, inklusive projektledarskap,
 • beskriva olika etiska förhållningssätt,
 • beskriva olika teorier om interpersonell kommunikation och ge konstruktiv feedback,
 • identifiera och beskriva kulturella föreställningar och mångfald på individ, grupp och organisationsnivå,
 • redogöra för coachningens grunder samt reflektera över hur det är att bli coachad,
 • identifiera, analysera och beskriva sin egen förmåga till förtroendefullt samarbete och konfliktlösning.

Innehåll

Olika projektmodeller, projektorganisation, mötesformer, dokumentation och projektplaner. Riskanalys, kravspecifikation, målformulering, intressentanalys, tidsplanläggning och aktivitetsnedbrytning. Agila projektmetoder. Skrivning av projektrapport. Etiska förhållningssätt. Lärstilar, motiverande värdesystem och konfliktstilar.Projektarbete i grupp, projektledarskap ur ett individ- och grupperspektiv, interpersonell kommunikation, gruppdynamik, roller, konflikthantering och feedback. Förbättringsarbete. Organisations - och ledarskapsteori. Kulturella föreställningar och mångfald. Coachningens grunder, att bli coachad. Coachningmodeller. Förtroendefullt samarbete.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt ett projektarbete som genomförs i grupp.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp och individuellt (6 hp), seminarier (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften, inklusive dokumentation av styrgruppsmöten (3 hp). Skriftligt prov (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG230 Projekt och ledning

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer fungerar

  4., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Projektledning upplaga 7

  Sanoma Utbildning, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlson, Helén; Nilsson, Agnete Ledtrådar till ett moget ledarskap

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk