Kursplan för Paleopatologi och humanosteologisk analys

Palaeopathology and Human Osteological Analysis

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR724
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi med inriktning mot osteologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-08
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Osteologi A och Osteologi B

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • identifiera och beskriva sjukliga- och traumaförändringar samt aktivitetsspår i skelettet hos människa och utifrån dessa diskutera hälsotillstånd i ett arkeologiskt skelettmaterial.
 • beskriva skeletala förändringar och trauma i ett arkeologiskt djurbensmaterial
 • författa en vetenskaplig rapport grundad på praktiskt analysarbete av humanosteologiskt skelettmaterial.

Innehåll

Kursen ger kunskap om benelement från människa och djur som visar spår av förändrad morfologi och funktion. Den ger även inblick i bakomliggande orsaker till patologiska förändringar och sjukdomens ursprung (etiologi) och dess koppling till hälsofrågor. Kursen behandlar även våldsrelaterade skador. Kursen ger dessutom övning i att sammanställa en vetenskaplig rapport grundad på analys av ett humanosteologiskt material. I momentet ingår även fördjupningsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborativ undervisning, praktiskt identifieringsarbete, samt praktisk handledning i Osteologiska laboratoriet. Kursen är av sådan art att närvaro är av stor vikt. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker genom aktivt seminarie- och laborationsdeltagande, muntliga redovisningar, författande av vetenskaplig rapport som bygger på metoder som tillämpas vid analys av humant skelettmaterial samt beskrivning av hälsa och trauma. Stor vikt läggs vid kursdeltagarnas förmåga att göra självständiga bedömningar och tolkningar samt att kunna förmedla dessa i skriftlig form. I kursen används betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Examination på engelska kan förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.