Kursplan för Fakta och fiktion - vetenskap, samhällskriser och individens roll i skönlitteraturen

Fact and Fiction: Science, Societal Crises and the Role of Individuals in Literature

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RU001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N, Retorik G1N, Litteraturvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-02-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är tvärvetenskaplig och ges som fristående kurs.

Mål

Det är viktigare än någonsin att kritiskt granska och värdera fakta såväl som fiktiva berättelser om de olika utmaningar som världen står inför. I detta spelar vetenskapen och forskarna en viktig roll. Denna kurs riktar sig till studenter från humanistiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och tekniska ämnen som vill fördjupa sig i och kritiskt analysera kulturella berättelser om hur vetenskapen bemöter samhällskriser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera hur vetenskap skildras i ett urval skönlitterära verk
 • diskutera olika exempel på förhållningssätt till vetenskapliga fakta samt litterära skildringar av vetenskap
 • ge exempel på och kritiskt kommentera hur biologiska och fysikaliska fakta framställs i utvald litteratur
 • redogöra på en grundläggande nivå för fysikaliska villkor och begränsningar av naturliga system
 • värdera litteraturens förmåga att belysa etiska, existentiella och pragmatiska aspekter av komplexa samhällsfrågor
 • reflektera kring hur förståelse och medvetenhet om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling kan främjas genom läsning av och samtal kring litterära texter
 • redogöra för biologisk och fysikalisk kunskap som kan bidra till en hållbar utveckling
 • förklara, i populärvetenskapliga termer, några inom kursen utvalda biologiska och fysikaliska begrepp t.ex. art, biologisk mångfald, ekosystem, energi och jämvikt
 • kommunicera skriftligt och muntligt om förhållandet mellan fakta och fiktion samt mellan form och innehåll i gestaltningar av komplexa samhällsfrågor
 • anpassa vetenskaplig kommunikation för olika målgrupper
 • ge konstruktiv återkoppling på andra studenters uppgifter
 • reflektera kring läsprocessen och litteraturläsningens olika funktioner.

Innehåll

Studenten läser, analyserar och diskuterar ett urval vetenskapliga och skönlitterära texter som behandlar olika globala utmaningar, som t.ex. biologisk mångfald, artificiell intelligens, klimatförändringar och pandemier. Kursen relaterar texterna till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Genomgående diskuteras metoder för hur läsare kritiskt kan granska information, urskilja vad som är fakta och fiktion, samt kommunicera med olika samhällsgrupper om vetenskapliga perspektiv på kriser.

Undervisning

Kursen består av korta föreläsningar och obligatoriska diskussionsseminarier. De olika disciplinernas traditionella metoder och teoretiska perspektiv tillvaratas i seminariediskussionerna såväl som i uppgifterna. Studenten utvecklar en förståelse för olika ämnesperspektiv främst genom seminariediskussionerna - inklusive redovisning av kurslitteraturen - men även genom att ta del av och ge återkoppling på varandras uppgifter.

Examination

Studentens prestationer bedöms genom examinerande seminarier, muntliga presentationer och en kort skriftlig uppgift.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.