Kursplan för Introduktion till sanskrit

Introduction to Sanskrit

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JN010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i sanskrit samt viss kännedom om Indiens språk

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen språkvetenskaplig terminologi
 • redogöra för sanskrits plats inom och särställning bland Indiens språk
 • läsa, skriva och transkribera devanagari
 • behärska passivt sandhi och aktivt sanskrits grundläggande flexions- och ordbildningsmorfologi
 • ha grundläggande kännedom om sanskrits syntax
 • analysera (passivt) och konstruera (aktivt) enkla sanskrit meningar
 • översätta (med lexikon) enkla texter från sanskrit till svenska på en rimlig stilnivå
 • beskriva huvuddragen av sanskrits fonemsystem, flexionsmorfologi och ordbildning och deras respektive semantiska innebörd samt sanskrits grundläggande syntax med användning av språkvetenskaplig terminologi
 • översiktligt redogöra för språk och språkfamiljer i Indien/Sydasien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har 2 examinerande moment:
1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;
2. salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Sanskrit A (5JN101).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kursen ges inom Sanskrit A (5JN101) och som fristående kurs.

 • Ruppel, Antonia The Cambridge introduction to Sanskrit

  Cambridge: Cambridge University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur väljs i samråd med lärare.