Kursplan för Retorik B

Rhetoric B

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV212
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Retorik A alternativt 45 hp i biområdet Liberal Arts och Grundkurs i retorik, 7,5 hp samt Modern idéhistoria, 7,5 hp eller Idéhistoriens huvudlinjer, Nyare tiden, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa de historiska, teoretiska och praktiska retoriska kunskaper och färdigheter som inhämtats på tidigare nivå. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redogöra för retorikhistoriens huvudlinjer från antiken till idag, kritiskt diskutera såväl klassiska som moderna nyckeltexter, samt ge exempel på aktuella forskningsproblem som aktualiseras i dessa texter
 • självständigt analysera retorikvetenskapligt relevanta problem i relation till moderna teorier och begrepp
 • redogöra för några av de mest inflytelserika teoretiska och vetenskapliga perspektiven på hur faktorer som social bakgrund, genus och etnicitet påverkar förutsättningarna för retorisk kommunikation i ett modernt mediesamhälle
 • redogöra för några grundläggande moderna teorier om opinionsbildning och propaganda
 • utforma en kampanj, uppvisa en utvecklad förmåga att presentera den, samt visa upp en förmåga att kritiskt reflektera över kampanjens kommunikativa strategier i ett modernt mediesamhälle
 • demonstrera en utvecklad förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift, samt därvid kunna reflektera över de praktiska retoriska problem och möjligheter som olika media medför
 • planera, utforma och slutföra en vetenskaplig uppsats inom givna omfångs- och tidsramar
 • uppvisa utvecklade kunskaper om retorikvetenskaplig metod, samt vara förmögen att omsätta dessa kunskaper i form av en vetenskaplig uppsats.

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

1. Traditioner i klassisk retorik, från antiken till 1850. 7.5 hp
Retoriska och retorikteoretiska texter från antiken till och med upplysningen och romantiken diskuteras och analyseras, varigenom retorikhistoriens huvudlinjer belyses. Studenterna introduceras också till modern retorikhistorisk forskning och tränas i att problematisera en gängse förståelse av den retoriska traditionen.

2. Modern retorik 7.5 hp
Kursen ger verktyg för att förstå företeelser i samtida offentlighet genom studium av modern retorikvetenskaplig teoribildning. Retorikens maktaspekter belyses, och retorikvetenskapens relation till angränsande discipliner diskuteras.

3. Kampanjretorik 7.5 hp
Kursen ger praktisk och teoretisk orientering i politisk, och annan, kampanjretorik. I kurslitteraturen relateras de praktiska momenten till en förståelse av kampanjarbete i historien och samtiden.

4. Uppsatskurs 7.5 hp
Under uppsatskursen skall studenten skriva en uppsats omfattande ca 10-12 sidor jämte notapparat och litteraturförteckning, varvid den studerandes förmåga att applicera retorikvetenskaplig teori och metod på relevant material tränas.

Undervisning

1. Traditioner i klassisk retorik. Från antiken till 1850
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

2. Modern retorik
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

3. Kampanjretorik
Undervisningen sker i form av seminarier och praktiska övningar. Under kursen arbetar de studerande individuellt och i grupp med olika retoriska uppgifter. Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

4. Uppsatskurs
Uppsatskursen består dels av eget uppsatsförfattande, dels av förberedande obligatoriska metodseminarier, uppsatshandledning och uppsatsventilering. Vissa kursmoment har obligatorisk närvaro.

Examination

I delkurserna 1, 2 och 4 ges betygen VG, G och U. I delkurs 3 ges betygen G och U.
För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut.

1. Traditioner i klassisk retorik. Från antiken till 1850
Examinationen sker genom genomförande av förelagda uppgifter samt genom en skriftlig tentamen.

2. Modern retorik
Examinationen sker genom genomförande av förelagda uppgifter samt genom en skriftlig tentamen.

3. Kampanjretorik
Examinationen sker genom genomförande av förelagda muntliga och skriftliga uppgifter.

4. Uppsatskurs
Examinationen sker genom författandet av en uppsats samt genomförande av en oppositionsuppgift. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.