Kursplan för Retorik C

Rhetoric C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV214
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Retorik B

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå.

Mål

Kursens syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i retorikvetenskaplig teori och metod samt inom ett självständigt valt ämnesområde för en C-uppsats. Dessutom skall den studerande utveckla förmågan till avancerad problemdiskussion. I jämförelse med tidigare kurser ställs här högre krav på vetenskaplighet vad gäller teoretisk medvetenhet, metodisk säkerhet samt självständig problemdiskussion.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

* beskriva och kritiskt diskutera centrala retorikvetenskapliga metoder och analytiska begrepp

* kritiskt diskutera och analysera teoretiska texter inom det retoriska fältet och relatera dem till aktuella forskningsproblem samt samtida kultur- och samhällsfrågor

* överblicka och värdera relevant forskning inom ett specifkt ämnesområde

* självständigt formulera en retorikvetenskaplig forskningsfråga och metodiskt undersöka den genom att tillämpa teoretiska perspektiv på ett avgränsat material och nå egna resultat

* definiera och avgränsa en relevant forskningsuppgift, samt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete inom givna ramar för tid och omfång

* demonstrera förmågan att i en uppsats sakligt argumentera för sin undersökning med beaktande av vetenskapliga krav på framställningen

* skriftligen och muntligen granska andras forskningsrön på ett konstruktivt sätt samt försvara och motivera egna resultat

Innehåll

Kursen består av följande delkurser:

1. Att forska i retorik 7.5 hp

Delkursen ger en vidgad och fördjupad orientering om forskningsmetod i bred mening, inklusive retorikvetenskaplig metod.

2. Aktuella forskningsproblem i retorikvetenskapen

Delkursen ger en orientering och fördjupning i forskningsfrågor och teorier som präglar samtida retorikforskning.

3. Uppsatskurs 15.0 hp

Den studerande författar en uppsats om ca 25 sidor vari en vetenskaplig frågeställning självständigt formuleras och besvaras samt ny retorikvetenskaplig kunskap tillförs.

Undervisning

Delkurs 1-2: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Delkurs 3: Undervisningen sker i form av handledning och ventileringsseminarier.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Uppsatskursen examineras genom examensarbetet inklusive genomförandet av ett oppositionsuppdrag. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.