Kursplan för Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

Information Systems A: Object-Oriented Programming I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-02-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • beskriva centrala objektorienterande begrepp såsom inkapsling, informationsgömning (information hiding), komposition, polymorfism, arv, och abstraktion,
 • beskriva relationen mellan det objektorienterade paradigmet och andra programmeringsparadigm,
 • beskriva kodkonventioner, kodprinciper, designmönster och antimönster.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • utifrån givna problemställningar designa, motivera och implementera objektorienterade program,
 • konstruera och tolka modelleringsdiagram såväl som översätta diagram till och från programmeringskod,
 • applicera enklare designmönster.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

 • diskutera underhållbarhet med hjälp av objektorienterad terminologi och i beaktande av kodkonventioner, kodprinciper, designmönster och antimönster.

Innehåll

Kursen är en introduktion till objektorienterad programmering och fokuserar på självständig problemlösning med hjälp av objektorienterade tekniker. Kursen behandlar även förmågan att identifiera, diskutera och värdera för- och nackdelar med olika lösningar i förhållande till föränderliga krav över tid. Kursen lägger vikt vid förståelse av de objektorienterade paradigmet i relation till andra programmeringsparadigm såsom procedurell och deklarativ programmering.

Kursen behandlar grundläggande begrepp såsom inkapsling, informationsgömning (information hiding), komposition och polymorfism. Även mer avancerade begrepp såsom kodkonventioner, kodprinciper, designmönster (d.v.s. vanligt förekommande lösningar på återkommande problem) och antimönster (d.v.s. kontraproduktiva, men vanligt förekommande, lösningar) behandlas.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och handledning.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.