Kursplan för Nationalismens problematik. Samtida och historiska perspektiv i Ryssland och Eurasien

Problems of Nationalism. Contemporary and Historical Perspectives in Russia and Eurasia

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EU005
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Euroasiatiska studier A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-02-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt eller ett humanistiskt ämne som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • självständigt och med utgångspunkt i ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt redogöra för olika teoretiska perspektiv på nationalism, samt dess roll i samhälleliga processer generellt,
 • redogöra för hur nationalism kommit till uttryck, samt hur den har bidragit till samhällets utveckling i länder inom det postsovjetiska området (Ryssland och f.d. Sovjet), både historiskt och i nutid.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • självständigt hitta, analysera och jämföra olika typer av texter relaterade till nationalism.
 • planera, genomföra och presentera (muntligt och skriftligt) forskningsuppgifter baserade på såväl individuella arbeten som grupparbeten.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • kritiskt värdera och problematisera olika perspektiv på nationalism och de relaterade samhällsprocesser som framförs i kurslitteraturen och genom olika lärandeuppgifter,
 • kritiskt reflektera kring nationalism som begrepp samt dess tillämpning som analytiskt verktyg i forskning om samhällsprocesser i vissa länder.

Innehåll

Kursen syftar till att analysera olika teoretiska perspektiv på nationalism och deras implikationer för specifika empiriska fallstudier. Historiska och samtida fall från den post-sovjetiska regionen kommer att studeras med hjälp av teoretisk och empirisk forskning. Studenterna kommer att arbeta individuellt och / eller i grupp när de undersöker centrala texter,  empiriska data eller utvalda fallstudier. Studentaktiverande uppgifter kommer att användas under hela kursen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar samt av fallstudiebaserade och övriga studentaktiverande uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ozkirimli, Umut Theories of Nationalism : A Critical Introduction [Elektronisk resurs]

  2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laruelle, Marlene Russian Nationalism : Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields [Elektronisk resurs]

  Routledge,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bassin, Mark.; Kelly, Catriona. Soviet and Post-Soviet Identities [Elektronisk resurs]

  Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kolstø, Pal The New Russian Nationalism [Elektronisk resurs]

  Edinburgh University Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brown, David Contemporary nationalism : civic, ethnocultural and multicultural politics

  London: Routledge, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Seminarietexter efter behov.