Kursplan för Engelska B1

English B1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Engelska A1

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha utökade kunskaper om grammatiska regler och strukturer samt grundläggande insikter i språkets historia utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv; viss kunskap om amerikansk och brittisk litteratur samt grundläggande insikter i vissa litteraturkritiska teorier; förmåga att författa en kortare språkvetenskaplig uppsats liksom självständiga litterära analyser. Studenten ska också ha utvecklat sina färdigheter i engelska i tal och skrift till en kompetensnivå som kännetecknas av tydlig och ledig kommunikation, muntligt och skriftligt, på i huvudsak korrekt engelska.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Analys av engelskt språkbruk i litteratur och vardag

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om olika metoder för att analysera språkbruket i såväl litterära som icke-litterära kontexter
 • applicera dessa metoder på olika sorters talade och skrivna texter, både litterära och icke-litterära
 • använda den terminologi som förknippas med dessa metoder på ett korrekt sätt
 • visa god förmåga att ta hänsyn till sociala, politiska samt historiska kontexter när texter analyseras
 • visa stöd för sin argumentation genom att använda sig av och korrekt citera olika källor
 • visa förmåga att lägga fram analyser av texter på god engelska, både muntligt och skriftligt

Delkurs 2. Litteratur och engelskans historia (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • diskutera ämnen som tas upp på kursen på i huvudsak korrekt engelska i såväl tal som skrift, på lämplig stilnivå och med vedertagen struktur för akademiska texter
 • kritiskt behandla, utvärdera och utnyttja information i primär‑ och sekundärkällor så att god vetenskaplig praxis följs beträffande att hänvisa till källor och undvika plagiat
 • beskriva och ge exempel på viktiga språkliga egenskaper hos engelskan och dess utveckling från c:a 1300 till c:a 1850
 • förklara viktiga processer och faktorer som ligger bakom språkförändring samt engelskans standardisering och utveckling till ett världsspråk;
 • identifiera viktiga strömningar i den engelskspråkiga litteraturens utveckling mellan c:a 1300 och c:a 1850
 • analysera litterära texter med hänsyn till texternas intellektuella och sociokulturella sammanhang
 • utföra närläsningar och basera en litteraturvetenskaplig analys på texten i sig, dess genretillhörighet, form och innehåll; samt
 • analysera historiska texter från språk‑ och litteraturvetenskapliga perspektiv med hjälp av lämplig terminologi.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap och språkstruktur (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera, definiera och använda mer avancerad grammatisk terminologi
 • beskriva, förklara och tillämpa engelskans grammatiska regler och strukturer i detalj samt beskriva hur de skiljer sig kontrastivt från svenskans
 • redogöra för språkliga stilnivåer och normer
 • beskriva särskiljande drag mellan brittisk och amerikansk engelska med avseende på grammatik
 • redogöra för, tillämpa och analysera språkvetenskapliga teorier och företeelser inom andraspråksinlärning
 • använda och analysera primär- och sekundärkällor vid författandet av en språkvetenskaplig uppsats så att god forskningssed följs och plagiat undviks
 • författa en korpusbaserad språkvetenskaplig uppsats på i stort sett felfri skriven engelska, med lämplig stilnivå och struktur.

Delkurs 4. Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur (7,5 hp)

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa viss kännedom om den idéhistoriska och kulturella bakgrunden till ett antal representativa verk från engelsk och amerikansk litteratur
 • genomföra skriftlig och muntlig framställning av litterär analys på korrekt engelska
 • kritiskt reflektera över hur litteratur kan användas för att främja och för att ifrågasätta nationella och transnationella identiteter
 • visa ökad kännedom om litterära genrer
 • visa god förmåga att förankra en litterär analys i texten
 • visa god förmåga att göra närläsningar av skönlitterära texter
 • visa viss förmåga att tillgodogöra sig kritiskt material

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Analys av engelskt språkbruk i litteratur och vardag (7,5 hp)

Delkursen presenterar metoder för att analysera språkbruket i både litterära och vardagliga kontexter. Den behandlar skilda analytiska fält såsom diskursanalys, pragmatik, stilistik, talaktsteori, retorik och narratologi. Studenterna tränar sin förmåga att applicera alla dessa metoder på ett brett sortiment av texter, såväl litterära som icke-litterära.

Delkurs 2. Litteratur och engelskans historia (7,5 hp)

Efter genomgången delkurs ska studenten ha grundläggande insikter i det engelska språkets och den engelskspråkiga litteraturens utveckling mellan c:a år 1300 och 1850 samt ha förståelse för språkförändring och standardiseringsprocesser. Studenten ska också kunna utföra kortare språk‑ och litteraturvetenskapliga analyser av historiska texter samt redogöra för resultaten av dessa analyser i tal och skrift på i huvudsak korrekt engelska och med korrekta och forskningsetiskt tillfredsställande hänvisningar till sekundärkällor.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap och språkstruktur (7,5 hp)

Delkursen behandlar engelskans uppbyggnad samt aspekter på andraspråksinlärning. I delkursen görs en systematisk genomgång av engelska språkets struktur med tillhörande terminologi. Övningar på engelska språkets struktur ingår. De grammatiska moment som orsakar problem för svenskspråkiga studenter vad avser kommunikation på engelska beskrivs och diskuteras. I en andra del av kursen studeras andraspråkinlärning och språkliga konstruktioner som är speciellt svåra för studenter att lära sig. Olika metoder och teorier inom forskningen på andraspråksinlärning diskuteras också.

Delkurs 4. Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur (7,5 hp)

Delkursen utforskar hur utvalda brittiska och amerikanska texter från 1800 fram till det tidiga 1900-talet användes i nationsbyggande syfte. Kursen lyfter även hur dessa texter framställde nationella intressen i förhållande till regionala och globala sammanhang. Texterna placeras i dialog med litteratur som har sitt ursprung i kolonialism eller migration, och som mer eller mindre explicit kritiserar tanken om litteratur som främjar nationella intressen. Genom att kombinera det nationella perspektivet med post-, trans- och subnationella synsätt syftar kursen till att göra en ny kartläggning av nationella litteraturer i den engelskspråkiga världen.

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. Självstudier förutsätts.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 22,5 av 30 hp. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska C1 gäller att studenten ska ha uppnått minst resultatet godkänd på två av de fyra delkurserna, samt Engelska A1. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser. Kursen får inte medtas i examen om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Resultat som är fem år gamla eller äldre på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen som ges inom följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Analys av engelskt språkbruk i litteratur och vardag

Basläromedel

Kopierat material och onlinematerial.

Texter där utdrag läses (finns som stencil/fil eller på webben)

 • Austin, J. L.; Urmson, J. O.; Sbisà, Marina. How to do things with words

  2nd ed.: Oxford: Clarendon, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cavanagh, Dermot The Edinburgh Introduction to Studying English Literature [Elektronisk resurs]

  Edinburgh University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • MacDonald, Michael The Oxford handbook of rhetorical studies

  New York, NY: Oxford University Press, 2014-

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tannen, Deborah; Hamilton, Heidi E.; Schiffrin, Deborah The Handbook of Discourse Analysis, 2nd Edition

  Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stockwell, Peter; Whiteley, Sara The Cambridge handbook of stylistics

  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vickers, Brian In defence of rhetoric

  Oxford: Clarendon Press, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weiss, Shira Wolosky Art of Poetry: How to Read a Poem [Elektronisk resurs]

  Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Melanie Gagich and Emilie Zickel, A Guide to Rhetoric, Genre, and Success in First-Year Writing. https://pressbooks.ulib.csuohio.edu/csu-fyw-rhetoric/

Literary texts distributed in class will include selected poems and short stories by Henry James, Katherine Mansfield, John Milton, Katherine Anne Porter, Percy Bysshe Shelley, Walt Whitman, and Virginia Woolf, in addition to selections from The Wiley Blackwell Anthology of African American Literature, Vol. 1, 1746-1920. A compendium of other critical material, literary texts, and samples of everyday language will be distributed in class.

Delkurs 2. Litteratur och engelskans historia

Basläromedel

Poesi, drama och prosa

A selection of short lyrics and poems (available online or through handouts), and a selection of works and extracts from the following. Detailed information about selected texts, links, and editions is made available to students before the start of the course:

 • Austen, Jane; Davie, John; Kinsley, James Northanger Abbey : Lady Susan ; The Watsons ; Sanditon

  New ed.: Oxford: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Benson, Larry Dean Sir Gawain and the Green Knight: A Close Verse Translation (Medieval European Studies) [Elektronisk resurs]

  West Virginia University Press, 2012

  Finns som e-bok via UUB.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chaucer, Geoffrey Canterbury tales

  https://chaucer.fas.harvard.edu/pages/text-and-translations

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shakespeare, William; Gurr, Andrew. King Henry V

  Updated ed.: Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shakespeare, William The Tempest

  https://internetshakespeare.uvic.ca/Foyer/plays/Tmp.html

  Se bibliotekets söktjänst

 • Shelley, Mary Wollstonecraft Groom, Nick Frankenstein, or, The modern Prometheus : the 1818 text

  Third edition: Oxford: Oxford University Press, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wordsworth and Coleridge : lyrical ballads Wordsworth, William; Coleridge, Samuel Taylor; Brett, R. L; Jones, Alun R.

  London: Routledge, 2005

  Finns som e-bok via UUB.

  Se bibliotekets söktjänst

Davidson, Clifford (ed.). The York Corpus Christi Plays. Medieval Institute. (online)

Sponsler, Claire (ed.). John Lydgate: Mummings and Entertainments. Medieval Institute. (online).

Scott, Sir Walter. Minstrelsy of the Scottish Border, Vol. I-III. 1806. Project Gutenberg. URL: https://www.gutenberg.org/ebooks/12742; https://www.gutenberg.org/ebooks/12882; https://www.gutenberg.org/ebooks/45778

Additional texts and seminar material: A selection of extracts from contemporaneous texts and sources (available digitally or through handouts), including for instance slave narratives, accounts of exploration and settlement, debates around the public theatre and the form of the novel, dictionaries, and writings on language and grammar. A selection of material on theory and academic writing (available digitally or through handouts).

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap och språkstruktur

 • Nelson, Gerald; Greenbaum, Sidney An introduction to English grammar

  Fourth edition.: London: Routledge, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estling Vannestål, Maria A university grammar of English : with a Swedish perspective

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Key questions in second language acquisition : an introduction

  New York: Cambridge University Press, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material

Delkurs 4. Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur

Kipling, Rudyard, urval. Ett urval noveller tillgängliga online.

Versioner av litteraturlistan