Kursplan för Amerikansk politik

American Politics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN713
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-11-13
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna redogöra för grunddragen i USA:s politiska system
 • kunna uppvisa insikter om grundläggande frågor i amerikansk politik
 • visa förmåga att identifiera några av de problem och utmaningar som den amerikanska politiken står inför

Innehåll

Kursen ger en översikt över grunddragen i USA:s politiska system. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den amerikanska konstitutionen, domstolarnas roll, demografiska förändringar, mediernas inverkan på politiken samt väljarnas deltagande i det politiska livet.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.
 
Undervisning distanskurs: Undervisningen sker via webbaserade verktyg och plattformar. Ett antal schemalagda virtuella möten kan tillkomma. Grupparbete kommer att förekomma. Aktivt deltagande vid kursens skriftliga moment är obligatoriskt, liksom vid virtuella möten när sådana förekommer. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination campuskurs: Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Examination distanskurs: Examinationen sker skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.
 
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner, var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.
 
Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen USA-kunskap A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Amerikansk politik

 • Bennett, W. Lance; Livingston, Steven The disinformation age : politics, technology, and disruptive communication in the United States

  Cambridge: Cambridge University Press, 2021

  Utvalda kapitel. tillgänglig online.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Engstrom, Richard L. Partisan Gerrymandering: Weeds in the Political Thicket

  Ingår i:

  Social science quarterly [Elektronisk resurs] : published on behalf of the Southwestern Social Science Association

  Oxford: Blackwell, 2001-

  vol. 101 (2019) nr. 1 s. 23-36

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rigby, Elisabeth State Resistance to "ObamaCare"

  Ingår i:

  The forum [Elektronisk resurs] : a journal of applied research in contemporary politics.

  Berkeley, Calif.: Berkeley Electronic Press, 2002-

  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/1540-8884.1501/html

  vol. 10 (2012) nr. 2 s. 1-16

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wasserman, Gary; Fullmer, Elliott The basics of American politics

  Sixteenth edition.: Hoboken, N.J.: Pearson, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiley, Lindsay F. Coronavirus, Civil Liberties, and the Courts: The Case Against “Suspending” Judicial Review

  Ingår i:

  Harvard law review [Elektronisk resurs]

  Cambridge, Mass.: Harvard Law Review Pub. Association, c1887-

  https://harvardlawreview.org/2020/07/coronavirus-civil-liberties-and-the-courts/

  vol. 133 (2020) nr. 9 s. 179-198

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skannat material och online-resurser