Kursplan för Skada

Harm

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP066
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen i humaniora eller motsvarande utländsk examen

 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges till både C-studenter och studenter på avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för C-studenter.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 • ha en översikt av de viktigaste debatterna om skada
 • kunna beskriva de viktigaste teorierna om naturen och den etiska relevansen hos skada
 • kunna beskriva de viktigaste argumenten för och emot dessa teorier
 • kunna analysera styrkorna och svagheterna hos dessa argument.

Innehåll

Vad är skada, och vilken är den etiska relevansen hos skada? Kursen ger en introduktion till de viktigaste teorierna om naturen hos skada och diskuterar ett antal etiska frågor där skada spelar en central roll. Till de ämnen som tas upp hör komparativa vs. icke-komparativa teorier om skada, icke-identitetsproblemet i populationsetik, abortetik, skada och välfärd, dödens skadlighet och J. S. Mills skadeprincip.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

En längre uppsats och några kortare inlämningsuppgifter. En students aktiva och förtjänstfulla deltagande under föreläsningarna och seminarierna kan komma studenten till godo då studentens arbete för denna kurs examineras.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Information om kurslitteratur som måste införskaffas av studenten själv meddelas senast fem veckor före kursstart här eller i Studium.