Kursplan för Bibeln i afrikansk kultur och politik

The Bible in African Culture and Politics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RG100
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Religionsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-02-16
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-09
 • Reviderad av: Studierektor
 • Gäller från: vecka 28, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för politisk bibelanvändning i ett urval av afrikanska kontexter,
 • analysera hur bibeltexter används i olika kulturella former (litteratur, film, konst) på den afrikanska kontinenten,
 • redogöra för kolonialismens och modernitetens påverkan på bibelanvändning i afrikanska kontexter,
 • reflektera över hur bibelanvändning i afrikanska kontexter förhåller sig till nordeuropeiska miljöer där bibeltolkning sker.

Innehåll

Historiskt har Bibeln, genom tolkningar av "Hams förbannelse" (Gen. 9), haft avgörande betydelse för relationer mellan afrikaner och européer i form av europeisk slavhandel och kolonisering av den afrikanska kontinenten. På olika håll i Afrika bedrivs idag kritisk och konstruktiv forskning om Bibelns förhållande till afrikanska kulturer, Bibelns politiska inverkan på afrikanska samhällen, översättnings- och tolkningsproblematik i postkolonialt perspektiv, samt bibelreception i afrikansk film och litteratur.  I kursen får studenterna stifta bekantskap med bibeltolkning med fokus på Afrika i olika tider och i olika afrikanska samhällen.

Undervisning

Kursen är en distanskurs. Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 
Under kursen kommer ett undervisningstillfälle vid Fjellstedtska skolan i Uppsala att erbjudas. Träffen är inte obligatorisk.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i obligatoriska seminarier (0 hp) och två PM (3,5 hp och 4 hp). 

Seminarier betygssätts med U-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

Övriga föreskrifter

God färdighet i att läsa engelska förutsätts. Studenten förutsätts under hela kursen arbeta självständigt.
 
För den student som följer äldre studieordning kan viss anpassning av kursplanen ske.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Dube Shomanah, Musa W.; Wafula, R. S. Postcoloniality, translation, and the Bible in Africa

  2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gunda, Masiiwa Ragies The Bible and Homosexuality in Zimbabwe. A Socio-historical analysis of the political, cultural and Christian arguments in the homosexual public debate with special reference to the use of the Bible

  University of Bamberg Press, 2010

  core.ac.uk

  (i urval)

  Obligatorisk

 • Gunda, Masiiwa Ragies; Kügler, Joachim The Bible and Politics in Africa

  University of Bamberg Press, 2012

  uni-bamberg.de

  (i urval)

  Obligatorisk

 • Goldenberg, David M. Black and Slave: The Origins and History of the Curse of Ham [Elektronisk resurs]

  De Gruyter, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendium med artiklar, källtexter och filmer

  (tillgängligt på internet),

  Obligatorisk