Kursplan för Epigenetisk hantering av stress och sjukdom

Epigenetic Management of Stress and Disease

 • 2 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BL807
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav 90 hp biologi, inklusive 7,5 hp genetik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp relaterade till epigenetik, såsom DNA-metylering, histonmodifieringar och små RNA-molekyler,
 • beskriva aktuellt kunskapsläge inom några områden av epigenetisk forskning,
 • jämföra genetiska och epigenetiska modifieringar,
 • beskriva den roll epigenetiska modifieringar har vid uppkomsten av nya fenotyper,
 • beskriva den roll epigenetiska modifieringar har vid embryonal utveckling och celldifferentiering,
 • diskutera några mekanismer bakom epigenetiska modifieringar och transgenerationellt arv av fenotyper,
 • ge exempel på den negativa eller positiva roll som epigenetiska modifieringar kan spela för anpassning till stress,
 • beskriva den roll epigenetiska modifieringar kan ha när det gäller reglering av immunsystemet.

Innehåll

Kursen omfattar en historisk översikt över hur epigenetiska modifieringar först identifierades och har beskrivits över tid; hur epigenom bidrar till utvecklingen av fenotyper, ärvs och formar den fenotypiska variationen i en population; den roll epigenetiska modifieringar har för embryonal utveckling; identifiering och mätning av epigenetiska markörer; den roll epigenetik har i anpassningar till både biotiska och abiotiska stressfaktorer; potentialen hos epigenetiska verktyg för att utvärdera och bedöma epigenetiska modifieringar.
Samtliga föreläsningar ges i kombination med seminarier och är därför obligatoriska.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturuppgifter.

Examination

Muntlig presentation av en litteraturuppgift (1hp); aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier (1hp) med tillhörande föreläsningar.
 
Om det finns särskilda skäl kan examinator göra ett undantag från den angivna examinationsmetoden och låta en enskild student undersökas på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. meddelas om specialundervisning från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.