Kursplan för Praktisk filosofi A

Practical Philosophy A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-08-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Observera att studenter på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) läser en anpassad version av Praktisk filosofi A. För upplägget för KOSA-studenter, se KOSA-programmets studieplan (en bilaga till utbildningsplanen).

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

 • kunna använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till argument
 • kunna läsa och förstå text som innehåller någon grad av formalisering av argument
 • kunna analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling av centrala frågor inom normativ etik och axiologi
 • kunna analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling av centrala frågor inom metaetik och värdeteori
 • kunna analysera, kritiskt granska och ge en systematisk behandling antingen av centrala frågor inom politisk filosofi eller av centrala metafysiska frågeställningar.

Innehåll

Kursen består av följande delar:

 • Kritiskt tänkande, 7,5 hp
 • Etik, 7,5 hp
 • Metaetik och värdeteori, 7,5 hp
 • samt en av kurserna Politisk filosofi, 7,5 hp och Metafysik, 7,5 hp.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Se kursplanen för respektive delkurs för gällande undervisningssätt.

Examination

Varje del av kursen examineras separat. Se kursplanen för respektive delkurs för gällande examinationssätt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Studenter som tidigare har läst delkursen Kritiskt tänkande (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Kritiskt tänkande läsa en annan kurs om 7,5 hp i praktisk filosofi. Kursen kan ges i form av en läskurs.

Studenter som tidigare har läst delkursen Metafysik (eller motsvarande) inom Teoretisk filosofi A ska istället för delkursen Metafysik läsa kursen Politisk filosofi. Om studenten också har läst Politisk filosofi, ska hen istället läsa en annan kurs i praktisk filosofi om 7,5 hp. Kursen kan ges i form av en läskurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen finns i de enskilda delkursernas kursplaner.