Kursplan för Mäns våld mot kvinnor, grundkurs

Men's Violence against Women

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE122
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-10-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-04-27
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Mål

Kursen avser att ge grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva och diskutera grundläggande orsaker till mäns våld mot kvinnor
 • analysera hur livssituationen kan se ut för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld
 • förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor
 • beskriva olika myndigheters och idéburna organisationers ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn och förövare, samt hur en god samverkan och ett professionellt bemötande kan se ut
 • urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, på global och nationell nivå
 • Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - uttryck, mekanismer och konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn
 • Maskulinitet och våldsutövande
 • Särskild sårbarhet
 • Berörda myndigheters olika ansvarsområden för att motverka mäns våld mot kvinnor
 • Bemötande av våldsutsatta
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Undervisningen sker företrädesvis via digitala undervisningsplattformar genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Eftersom nätburen undervisning tillämpas krävs att studenten har tillgång till dator med webkamera och stabil internetuppkoppling. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.

Student som ej är godkänd efter ordinarie tentamenstillfälle har rätt att delta vid ytterligare provtillfällen. Om studenten genomfört två underkända inlämningar ges inte något ytterligare examinationstillfälle inom terminen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kursen ersätter och överlappar delvis kursen 3PE045 Våld mot kvinnor.

Dessa båda kurser kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • Eriksson, Maria; Källström Cater, Åsa; Näsman, Elisabet Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 2015

  Urval, tillgänglig via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björktomta, Siv-Britt Om patriarkat, motstånd och uppbrott : tjejers rörelser i sociala rum

  1. uppl.: Malmö: Égalité, 2012

  Urval, tillgänglig via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Council of Europe. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

  Europarådets föredragsserie - nr 210, 2011

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Declaration on the elimination of violence against women

  [New York]: United Nations, 1994

  Tillgänglig via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Det blir ju bara värre om jag berättar - ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 2020

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Ekström, Veronica Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Urval, tillgänglig via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enander, Viveka; Holmberg, Carin; Eriksson Larsson, Susanne Hur går hon? : om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heder och samhälle [Elektronisk resurs] : Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar Baianstovu, Rúna Í; Strid, Sofia; Särnstedt Gramnaes, Emmie; Cinthio, Hanna; Enelo, Jan-Magnus

  1: Örebro: Örebro University Press, 2019

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-78433

  Urval, tillgänglig via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjältar och Monster - Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Holmberg, Carin; Enander, Viveka Varför går hon? : om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laanemets, Leili; Mattsson, Tina; Nordling, Vanna Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete.

  Socialvetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 2013

  Tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning.

  Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003

  Tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Bruhn, Anders; Källström, Åsa Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person

  Första upplagan: 2018

  Urval, tillgänglig via Studium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Tidskrift för genusvetenskap, 2014

  Tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Våld i samkönade relationer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009,

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Våld mot hbtq-personer - en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2018:1

  Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1.

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013,

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport 2014:1

  Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2014

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, ulla; Haraldsdotter, Ylva

  Lund: Studentlitteratur AB. 4. uppl., 2019

  Obligatorisk

 • Vården vid sexuellt våld − Nuläge och vägar framåt. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner

  Sveriges kommuner och regioner, 2020

  Urval, tillgänglig via Studium

  Obligatorisk

 • Øverlien, Carolina Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Same-sex Relationships: Understandings and Challenges

  Ingår i:

  Nordic Journal of Social Research [Elektronisk resurs]

  2010-

  https://journals.oslomet.no/index.php/njsr/article/view/3327

  vol. 11 (2020) s. 109-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare vetenskapliga artiklar och urval från rapporter kan tillkomma.