Kursplan för Patienten och vårdmötets dynamik

The Patient and the Dynamics of Medical Encounters

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH701
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N, Medicinsk vetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-01-29
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-03-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 22, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Farmaceutiska fakulteten, Medicinska fakulteten

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska erhålla kunskap om vårdmöten utifrån ett patientperspektiv och i en samhällelig och kulturell kontext. Kursen ska fördjupa förståelsen av patienters upplevelser inom vården, av patienters aktiva deltagande i medicinsk verksamhet samt av de faktorer som formar patientrollen. Utifrån detta ska studenten även tillgodogöra sig förmågan att granska förhållningssätt inom hälso- och sjukvård från ett patientperspektiv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för patientens föränderliga ställning och roll i förhållande till kulturella förväntningar, medicinsk kunskap och samhälleliga maktförhållanden.
 • Kritiskt granska värderingar och förhållningssätt som kommer till uttryck i mötet mellan patienter och vårdgivare.
 • Analysera effekterna av olika förhållningssätt till patienten.
 • Analysera innebörden av normkritik och mångfaldsperspektiv i bemötandet av patienter.
 • Redogöra för hur vårdpersonal och vårdinrättningar kan inkludera patienters perspektiv och kunskaper i sin verksamhet.
 • Uppvisa en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift.

Innehåll

Kursen ger inblick i patientens roll som aktörer inom sjukvården i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Inom kursen studeras hur olika patientgruppers roll har sett ut och skiftat historiskt sett samt vilken betydelse värderingar, kulturella förväntningar och maktstrukturer har för bemötandet. Centralt i kursen är ett mångfalds- och normkritiskt perspektiv, samt ett fokus på patienters aktiva roll och kunskaper och hur dessa kan vara resurser för medicinen och vården. Stor vikt läggs vid att diskutera och kritiskt granska hur växlande kunskapskulturer, samhällsstrukturer och värderingar påverkar hur patienter behandlas och bemöts, och vad det innebär för möjligheten till en jämlik, jämställd och demokratisk sjukvård. Patienters egna röster kommer till tals genom konstnärliga verk såsom skönlitteratur och film. Personer med egna patienterfarenheter kan också komma att ingå som gästlärare.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och författandet av en avslutande PM. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.


För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se kursanvisningar.
Studerande som underkänts har rätt att genomgå kursen ytterligare 4 gånger (=totalt 5). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.