Kursplan för Fluidmekanik

Fluid Mechanics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA253
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp med Fysikens matematiska metoder, Beräkningsvetenskap II eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva variabler och grundläggande samband inom fluidmekanik
 • definiera och beskriva potentialströmning och virvelströmning för ideala och viskösa fluider
 • beskriva strömningen runt symmetriska kroppar och bestämma de uppkomna drag- och lyftkrafterna
 • beskriva övergången från laminär till turbulent strömning och beräkna egenskaper hos gränsskiktet både vid laminär och turbulent strömning
 • använda dimensionsanalys för att kvalitativt beskriva strömning
 • beskriva de utmärkade dragen av vågfenomen i olika fluider och bestämma egenskaperna av yt- och interna gravitationsvågor
 • definiera och beräkna stabilitet hos strömmande fluider

Innehåll

Nyckelbegrepp och lagar inom fluidmekaniken. De grundläggande ekvationerna inom fluidmekaniken för ideala och viskösa flöden. Inkompressibla flöden. Hydrostatisk jämvikt och stabilitet. Helmholtz och Kelvins virvelsatser. Potentialströmning och komplex strömningspotential. Strömning runt cylindrar och sfärer. Tvådimensionell vingteori. Analys av viskös strömning. Gränsskikt. Dimensionsanalys och jämförelse med experimentella data. Typiska Reynoldstal för laminär och turbulent strömning. Grundläggande turbulensteori. Ytvågor och interna vågor i fluider. Strömningsstabilitet. Kelvin-Helmholtz och Rayleigh-Taylor instabilitet. Numerisk programvara inom strömningsläran.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och datorlaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Datorlaborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kochukhov, O.; Pavlenko, V.; Rosenqvist, E. Fluid mechanics, lecture notes

  Institutionen för fysik och astronomi, 2021

  Obligatorisk