Kursplan för Acceleratorfysik och -teknik

Accelerator Physics and Technology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA330
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-11-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp med 30 hp fysik inklusive Elektromagnetisk fältteori, Mekanik III, Vågrörelselära och Fysikens matematiska metoder.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen vänder sig till studenter som planera att forska kring partikelacceleratorer eller använder sig av mycket av partikelacceleratorer inom t.ex. högenergi- och kärnfysik, eller synchrotronstrålningsfysik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • designa enkla stråltransportsystem för laddade partiklar.
 • förklara funktionen av de mest förekommande tekniska komponenter och diagnostiska metoder.
 • lösa enkla styr- och korrekturproblem som förekommer i partikelacceleratorer
 • förklara begränsningar av olika typer av acceleratorer
 • designa enkla acceleratorvacuumsystem

Innehåll

- Översikt över olika acceleratortyper: circulära och linjära, kolliderare, kylringar,
synchrotron källor, mediciniska acceleratorer, cyklotroner.
- Transversell och longitudinal stråldynamik: matrismethoder, emittans, betafunktioner,
dispersion, fas-stabilitet.
- Begränsningar från rymdladdning och instabiliteter.
- Tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vacuum, källor och diagnostik
för ström, position och strålstorlek

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter och seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.