Kursplan för Vindkraftsprojektering

Wind Power Development and Management

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV147
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och analysera hållbarhet och utbyggnadspotential hos energikällor
 • identifiera och förklara ett vindkraftsprojekts olika faser
 • identifiera, analysera och värdera förutsättningar samt regelverk för vindkraftsutbyggnaden
 • redogöra för och värdera kontrakt som rör vindkraftsprojekt samt bedöma försäkrings- och kompensationsersättningar
 • utföra och värdera enkla kostnadsanalyser samt värdera grundläggande förutsättningar för finansiering av vindprojekt
 • redogöra för den grundläggande strukturen och innehållet i ett examensarbete på avancerad nivå och kritiskt reflektera över forskningsresultat och metodik
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för en frågeställning inom vindkraftsområdet, individuellt eller i grupp
 • redogöra för gruppdynamikens betydelse för framgångsrika team
 • beskriva sitt motiverande värdesystem samt sina lärstilar

Innehåll

I kursen ingår studier om hållbar utveckling och energikällor samt deras utbyggnadspotential. Grundläggande matematiska och fysikaliska begrepp behandlas. Vidare ges en introduktion till vindkraftens förutsättningar som tar upp hur ett vindkraftverk fungerar, planering för vindkraft, miljöhänsyn, lokalisering och ekonomiska aspekter. De olika faserna i vindkraftsprojekt studeras. Det ingår en individuell projektuppgift där studenten undersöker möjligheten att bygga vindkraft på en specifik plats. Dessutom introduceras kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, statistisk analys och upplägg av experiment tillsammans med akademisk argumentation. Muntlig och skriftlig presentation i ett vetenskapligt sammanhang behandlas och övas inom kursen. Gruppdynamik, olikheter och olika värderingar diskuteras. Students lärstilar och motiverande värdesystem kartläggs och diskuteras. Kompetensinventering genomförs samt studenter ger återkoppling på andra studenters presentationer och ett gruppkontrakt upprättas.

Studiebesök till en vindkraftpark ingår. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder behandlas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupp- och fältarbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, workshop, studiebesök och förhandlingsövning 7 hp

Muntliga presentationer 3 hp

Skriftlig projektrapport 5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Everett, Bob; Peake, Stephen; Warren, James Energy Systems and Sustainability – Power for a Sustainable Future.

  Oxford Press, 2021

  Libris

  Kapitel 1 och 14

  Obligatorisk

 • Costanza, Robert The value of the world's ecosystem services and natural capital

  Ingår i:

  Nature

  vol. 387 (1997) s. 253-260

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rockström, Johan et al A safe operating space for humanity

  Institutionen för geovetenskaper, 2010

  Nature 461, sidor 472 - 475

  Obligatorisk

 • Learning from wind power : Governance, societal and policy perspectives on sustainable energy Szarka, Joseph.; Cowell, Richard.; Ellis, Geraint.; Strachan, Peter A.; Warren, Charles.

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012

  Sidor 1 till 37.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kompletterande material

  Institutionen för geovetenskaper,

  Delas ut vid kursstart

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Project management : [a guide to the theory and practice of project, program and portfolio management, and organizational change]

  2., [rev.] ed.: Stockholm: Sanoma utbildning, 2012

  Kapital 2 - 6, 150 pages.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Noothout,, P The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies.

  DiaCore, 2016

  The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies.

  Kapital 1-4.

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 1 Onshore: Potential Effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2017

  Läs sidor 1-20 och 241-271.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 2 Onshore: Monitoring and Mitigation

  Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • McCann, John IEA Wind TCP Annual Report 2020

  International Energy Agency, 2021

  Sidor 1 till 25

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 3 offshore : potential effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2019

  Läs sidor 1-26 och 235-271

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 4 Offshore : monitoring and mitigation

  Exeter: Pelagic Publishing, 2019

  Se bibliotekets söktjänst