Kursplan för Ytbeläggningar för energitillämpningar

Surface Coatings for Energy Applications

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE073
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Funktionella material II.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera och analysera principer bakom ytbeläggningar som kan kontrollera optiska egenskaper hos material, samt värdera och analysera hur dessa kan tillämpas i miljö- och energitillämpningar, t.ex. i energieffektiva fönster, ljusinfångare, solabsorbatorer
 • värdera och analysera principen bakom hydrofila och hydrofoba ytbeläggningar och kunna diskutera och analysera deras tillämpning i energi- och miljötillämpningar
 • värdera och analysera principen bakom solceller och ljuskällor baserade på tunnfilmshalvledare, samt diskutera och analysera fysikaliska egenskaper hos dessa och värdera deras tillämpbarhet
 • värdera och analysera hur triboliska ytbeläggningar fungerar, samt diskutera hur dessa bidrar till energibesparing ett livscykelperspektiv
 • självständigt utföra ett projekt inom ett valt delområde i kursen, vilket kan innefatta experiment, teori och/eller litteratursökning, samt analys och diskussion av erhållna resultat. Värdera och diskutera projektresultat i en skriftlig rapport disponerad som en vetenskaplig artikel
 • muntligt presentera projektarbete inom ämnet vid en workshop.

Innehåll

Kursen består av en gemensam teoridel, och en fördjupningsdel där studenten ska fördjupa sig i ett projekt. Projektet ska göras självständigt, och kan antigen göras individuellt, eller i grupp där den enskilda studentens bidrag ska redovisas.

Teori:
Tunnfilmsteknik och materialoptik, plasmonik och ljusspridning. Fotokatalys. Ytor med avancerade vätningsegenskaper. Fönsterbeläggningar: Lågemissionskikt, solkontrollskikt, smarta fönster, elektrokromism och termokromism. Solenergi: Sol- och värmestrålning, solceller (Tunnfilmsolceller, färgämnessensiterade solceller) och termisk solenergi (absorbatorer, reflektorer, absorberande färgskikt). Dagsljus och belysning: Ljusledare, ljusdiffuserare och ljusemitterande dioder. Passiv kylning: Hög-albedo skikt och strålningskylning. Ytbeläggningar för minskad friktion.

Projektarbete:
Fördjupade studier av forskningslitteraturen inom något/några av ovanstående områden, samt beräkningar av funktionella egenskaper och/eller enklare experimentella undersökningar. En del projekt sker i samverkan med företag.

Undervisning

Föreläsningar, laboration, projekthandledning och seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen av introduktionsdel (5 hp). Workshop med muntlig och skriftlig projektredovisning av fördjupningsdel (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.