Kursplan för Biologi A - mönster, processer och didaktik

Biology A: Patterns, Processes and Science Education

Kursplan

 • 22,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-02-15
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Kursplanen gäller från och med ht 2012

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge förståelse för biologisk mångfald, både inom arter och mellan arter och ekosystem. Kursen går också ut på att visa och arbeta med de processer som har format och fortfarande formar livet. Den ska även ge möjligheter att träna på vetenskapligt arbete och skapa förståelse för de problem och möjligheter som undervisning i biologi innebär.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- förklara den biologiska mångfalden, dess organisation (systematik) och evolutionära utveckling.

- använda det naturvetenskapliga arbetssättet, såväl för egen del som i ett undervisningsperspektiv.

- tillämpa ett ekologiskt tänkande ur både beteende-, populations- och samhällsekologiskt perspektiv, samt förklara och tillämpa grundläggande genetik.

- diskutera genetik och ekologi (ex. genteknik och ekosystemtjänster) ur ett etiskt och hållbart perspektiv.

- planera, utföra, redovisa och kritiskt granska ekologiska och genetiska projekt, ur ett vetenskapligt och undervisningsmässigt perspektiv.

- redogöra för barns och ungdomars problem i förståelsen av naturvetenskapliga fakta och resonemang.

- tillsammans med andra kunna genomföra enklare praktiska lektioner med elevgrupp och basera planeringen på medvetna didaktiska val.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser: Biologisk mångfald, systematik och evolution 6 hp, Ekologi 6 hp, Genetik 6 hp och Ämnesdidaktik i biologi 4,5 hp.

- Vetenskapligt arbetssätt, systematik, fylogeni, organismvärlden och evolution.

- Grundläggande genetik, genteknik, beteendeekologi, populationsekologi, samhällsekologi, systemekologi, ekosystemtjänster, tillämpad ekologi och genetik, samt hållbar utveckling.

- Planering, genomförande, statistisk analys och utvärdering av projekt baserat på ekologisk frågeställning

- Planering, genomförande och utvärdering av praktisk undervisning i elevgrupp, ämnesdidaktik i biologi

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier samt exkursioner och fältkurser.

Praktiska och teoretiska lärarmoment är en viktig del av undervisningen. Inbjudna skolklasser undervisas av kursdeltagarna med fokus på praktiska moment i undervisningen.

Examination

Skriftliga, muntliga och praktiska prov anordnas under kursens gång. För att kursen skall bedömas som minst godkänd fordras:

godkänt resultat på prov och aktivt deltagande i och godkända rapporter och redovisningar från laborationer, projektarbete och seminarier.

Övriga föreskrifter

Får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Ekologi och genetik 20 hp (1BG005) och Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp (1BG017)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Essentials of genetics. Klug, William S.; Cummings, Michael R.; Spencer, Charlotte A.; Palladino, Michael Angelo

  Ninth edition: Upper Saddle River: Pearson, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Biology : a global approach Campbell, Neil A.; Urry, Lisa A.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Cain, Michael L.; Orr, Rebecca B.

  12th edition, global edition: Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ricklefs, Robert E.; Relyea, Rick Ecology : the economy of nature

  7th edition.:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömdahl, Helge; Tibell, Lena Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst