Kursplan för Cell- och mikrobiologi

Cell and Microbiology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG602
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva uppbyggnaden och funktionen hos olika typer av makromolekyler
 • redogöra för uppbyggnaden av prokaryota och eukaryota celler
 • förklara de olika cellorganellernas och cellskelettets uppbyggnad och funktion
 • tolka olika typer av bilder på celler och cellorganeller
 • redogöra för mikroorganismernas mångfald, uppbyggnad och funktion
 • beskriva mikroorganismernas betydelse i olika miljöer
 • utföra enklare mikrobiologiskt arbete

Innehåll

Cellbiologi, 4,5 hp

Momentet behandlar nukleinsyror, proteiner, polysackarider och lipider, cellmetabolism och energi-produktion samt vägen från gen till protein. Vidare behandlas metoder och modellsystem, prokaryota och eukaryota celler, olika typer av organellers uppbyggnad och funktion, cellskelett och cellväggar, kommunikation mellan celler samt celldelning (mitos).

Mikrobiologi, 3 hp

Momentet behandlar uppbyggnad och levnadssätt hos olika mikroorganismer, främst bakterier, arkéer och virus. Vidare behandlas mikroorganismernas betydelse i mark och vatten, deras användning i samhället samt deras förmåga att orsaka sjukdomar. Träning i mikrobiologisk teknik och utförande av enklare laborationer ingår.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, demonstrationer och diskussioner. I kursen ingår en obligatorisk samling på campus för laborationer.

Examination

Cellbiologidelen examineras med skriftlig tentamen (4,5 hp). Mikrobiologidelen examineras med skriftlig tentamen (2 hp) samt obligatoriskt deltagande i och redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Life : the science of biology Hillis, David M.; Heller, H. Craig; Hacker, Sally D.; Hall, David W.; Laskowski, Marta J.; Sadava, David E.

  Twelfth edition.: Sunderland, MA: Sinauer Associates/ Macmillan, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk