Kursplan för Programmering

Programming

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL042
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera enklare problem samt designa och förklara lösningar,
 • formulera en strategi för att hantera större problem,
 • arbeta med grundläggande datastrukturer såsom listor av olika slag,
 • systematiskt söka efter och tolka fel som uppstår,
 • använda de vanligaste primitiverna i imperativa programspråk, bl.a. Java,
 • tillämpa grunderna i god programkonstruktion i bl.a. en objektorienterad programmeringsstil,
 • överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk,
 • läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program,
 • återanvända kod som konstruerats av andra,
 • anta olika roller i en programmeringsprocess,
 • övergripande kunna förklara principerna för hur en dator är uppbyggd och arbetar,
 • reflektera över det egna lärandet i programmering.

Innehåll

Kursen fokuserar på programmering som metod för problemlösning i allmänna termer utan att fokusera på ett specifikt programmeringsspråk, Java kommer att introduceras och objektorienterade strukturer att nämnas. Problemlösning, formulering av algoritmer, val av datatyper och konstruktion av program i valt programspråk är centralt, inklusive att återanvända kod, bl.a. objektorienterad.

Undervisning

Föreläsningar, obligatoriska videoföreläsningar och obligatoriska laborationer

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och uppgifter som löses enskilt och i grupp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1DT042 Programmering.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lutz, Mark. Python : pocket reference ; [Python in your pocket ; covers Python 2.4]

  3. ed.: Beijing: O'Reilly, 2005

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst

 • Horstmann, Cay S. Big Java : international student version

  4. ed.: Hoboken, N.J.: John Wiley & Son Ltd, cop. 2010

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst