Kursplan för Experimentell metodik för fysik I

Experimental Methods for Physics I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA608
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • utforma och utföra fysikaliska experiment och simuleringar för att ge svar på en problemställning
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
 • analysera mätningar med datorstöd
 • dokumentera laborationer skriftligt i form av en loggbok och rapport
 • diskutera etiska aspekter av att dokumentera experiment och mätningar enligt den vetenskapliga metoden
 • muntligt presentera och argumentera för sina resultat

Innehåll

Grunderna i mätteknik, databehandling och analys, mätosäkerheter, fortplantning av mätosäkerheter, medelvärde, standardavvikelse, histogram och normalfördelning, konfidensnivå och intervall, minsta kvadratanpassning, kurvanpassning och implementering i Python. Vetenskaplig metod, loggbokshantering, presentationsteknik och rapportskriving. Introduktion till etiska begrepp. Laborationer i mätvärdesbehandling och projekt inom mekanik med utformning av experiment från design till rapportering.

Undervisning

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med praktiska övningar. Självstudier med omvänt klassrum (flipped classroom) och laborationer. Föreläsningar om specifika delar av kursen.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Hemuppgifter (1 hp). Rapportering i loggbok samt skriftlig rapport och muntlig presentation av projekt (2 hp). Muntlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Taylor, John Robert An introduction to error analysis : the study of the uncertainties in physical measurements

  2. ed.: Sausalito, Calif.: University Science, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bredvidläsningslitteratur

 • Bevington, Philip R.; Robinson, D. Keith Data reduction and error analysis for the physical sciences

  3. ed.: Boston: McGraw-Hill, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher Calculus : a complete course. Student solutions manual

  8. ed.: Toronto: Pearson Canada, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hughes, Ifan.; Hase, Thomas. Measurements and their Uncertainties : A Practical Guide to Modern Error Analysis.

  Oxford: OUP Oxford, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Per MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

  3. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kanare, Howard M. Writing the laboratory notebook

  Washington: American Chemical Society, 1985

  Se bibliotekets söktjänst