Kursplan för Batterier för elektromobilitet

Batteries for Electromobility

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB276
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-04-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara funktionen hos ett batteri, de ingående komponenterna och de grundläggande elektrokemiska processerna,
 • redogöra för de viktigaste batterisystemen och deras roll i energisystemet och som konsumentprodukter,
 • redogöra för specifika utmaningar för batterier i fordonsapplikationer,
 • beräkna energitäthet hos batterier, tolka urladdnings- och laddningskurvor hos de vanligaste uppladdningsbara batterierna samt tolka begrepp som beskriver batteriers prestanda (SOC, SOH etc.),
 • redogöra för produktionsprocesser för fordonsbatterier,
 • tolka enklare simuleringsmodeller för elektroniksystems påverkan på batteriers beteenden och åldrande,
 • diskutera säkerhets-, kostnads- och miljöaspekter avseende batterier för fordon.

Innehåll

Grundläggande elektrokemi och materialkemi. Beskrivning av primära och sekundära batterier och deras plats i energisystemet. Olika kemiska sammansättningar och processer hos batterier. De begrepp som beskriver batteriers lagringsförmåga ur både energi- och effekthänseende. Litiumjonbatterier: material och komponenter. Produktion av fordonsbatterier. Nästa generations batterikoncept och batterimaterial. Batteridiagnostik

Undervisning

Föreläsningar och seminarier på distans.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång (5 hp), seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter (2,5 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Berg, Helena Batteries for Electric Vehicles [Elektronisk resurs]

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst