Kursplan för Introduktion till byggteknik

Introduction to Construction Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE439
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en byggingenjör,
 • redogöra översiktligt för byggprocessen,
 • reflektera över etiska förhållningssätt i relation till yrkesrollen,
 • skriva en enkel teknisk rapport,
 • redogöra för grundläggande begrepp och principer avseende hållbar utveckling.

Innehåll

Exempel från byggingenjörers arbetsmarknad. Rapportskrivning, informationssökning Lärande på universitetsnivå och studieteknik, pedagogiska programmets intentioner. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Introduktion till etiska förhållningssätt och hållbar utveckling, jordens klimatsystem och klimatförändringar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarium och studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid studiebesök och seminarier (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hansson, Bengt Byggledning : projektering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  kap. 1,2,5,6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlin, Jon-Erik Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer

  Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walla, Erik; Åbjörnsson, Leif Så skriver du bättre tekniska rapporter

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk