Kursplan för Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring

Introduction to Leadership - Quality Management - Improvement

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG284
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva några vanliga arbetsuppgifter för en verksamhetsutvecklare och ge exempel på några lokala och nationella företag och organisationer där dessa förekommer,
 • identifiera och reflektera över etiska frågeställningar som rör potentiella yrkesroller,
 • skriva en enkel vetenskaplig rapport,
 • planera och genomföra en muntlig redovisning,
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom utbildningen samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system,
 • söka i bibliotekets databaser samt redogöra för lika villkor/lika behandling avseende olika diskrimineringsgrunder,
 • .

Innehåll

Studieteknik. Information om den framtida yrkesrollen. Etiska frågeställningar kopplat till yrkesrollen, kvalitetsteknik och ledarskap. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Introduktion till vanliga programvaror, såsom ordbehandlings- och kalkylprogram. Informationssökning. Rapportskrivning, referenshantering, plagiat, citeringar och muntlig presentation. Vetenskapsteori. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftliga och muntliga redovisningar av inlämningsuppgifter (4 hp) samt aktivt deltagande i seminarium (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG280 Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturen kommer att göras tillgänglig av institutionen vid kursstart