Kursplan för Selektiv mutism hos barn och ungdomar - kartläggning och intervention

Selective Mutism in Children and Adolescents: Assessment and Intervention

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3LG092
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Logopedi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-11-05
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-06-01
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2022
 • Behörighet: Logopedexamen, psykologexamen, speciallärarexamen eller specialpedagogexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 1. kunna definiera selektiv mutism och bakomliggande orsaker utifrån aktuella teorier samt applicera teorierna vid utredning, diagnostik och behandling
 2. kunna beskriva och diskutera kommunikativa, språkliga och sociala konsekvenser till följd av selektiv mutism
 3. i samverkan med andra professioner kunna använda de nya kunskaperna för att utreda, differentialdiagnosticera och diagnosticera selektiv mutism
 4. utifrån den egna professionen kunna upprätta underlag för åtgärdsprogram på förskola eller skola utifrån den organisation barnet befinner sig i
 5. utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och profession kunna ge konkreta råd till vårdnadshavare
 6. i den egna fortsatta yrkesrollen kunna bidra till att utveckla rutiner för såväl diagnostik som behandling vid selektiv mutism

Innehåll

Selektiv mutism är ett tillstånd där en person kan tala flytande och automatiserat i somliga situationer men inte andra. Talhämningen orsakas av ångest som uppstår då personen förväntas tala i vissa sammanhang, i vissa miljöer eller med vissa personer. För diagnos selektiv mutism, ska talhämningen inte bättre kunna förklaras av andra faktorer som exempelvis bristande språkförmåga, autism eller generell blyghet. Tillståndet ska även ha varat under en längre tid (inte enbart under någon enstaka vecka). Selektiv mutism debuterar i förskoleålder och tidig diagnos och behandling har visat sig påtagligt reducera risken för att svårigheterna ska bli befästa. Förekomst av selektiv mutism har undersökts i ett flertal studier och uppgifterna varierar från 0,18 % till 2 %.

I kursen ingår

 • barns normala språkutveckling (framförallt riktat till icke logopeder) samt en översiktlig beskrivning av mekanismerna bakom ångest och hur ångestreaktioner kan påverka barnets utveckling och inlärning (framförallt riktat till icke psykologer).
 • aktuella teorier om ångestreaktioner kopplat till den verbala uttrycksförmågan som påverkar barnets emotionella utveckling, självförtroende, kommunikativa kompetens, språkutveckling och kunskapsutveckling.
 • utrednings- och diagnostikmetodik samt behandlingsmetodik vid direkt respektive indirekt behandling grundad på den litteratur och den erfarenhet som finns.
 • en modell för handledningsmetodik mot förskola/skola samt vårdnadshavare.

Undervisning

Undervisning
Undervisning sker i form av föreläsningar, redovisningar och gruppuppgifter. Föreläsningarna kommer att hållas av logoped samt psykolog med erfarenhet av utredning och behandling av selektiv mutism. Vidare kommer föreläsare kopplade till forskningsteam med aktuell forskning kring selektiv mutism att hålla seminarium. Gruppuppgifterna kommer att ha som fokus att psykolog och logoped med utgångspunkt från föreläsningar och litteratur i samverkan ska kunna diagnosticera (faktiska eller fiktiva fall) samt gemensamt upprätta behandlingsplan och underlag till förskola/skola för uppstart av åtgärdsprogram i de aktuella fallen.

Examination

För godkänd kurs krävs:
godkänt resultat på alla obligatoriska undervisningsmoment
godkänd tentamen
Student som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligre tyra gånger (totalt fem tentamensprov). Om synnerliga skäl föreligger kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Om särskilda skäl finns kan examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Studenten har rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Engström, Carina Pratlust och talängslan : om selektiv mutism

  Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johnson, Maggie; Wintgens, Alison The selective mutism resource manual

  Second edition.: London: Routledge, 2017

  Även 2016 års version fungerar bra

  Se bibliotekets söktjänst

 • McHolm, Angela E.; Cunningham, Charles E.; Vanier, Melanie K. Helping your child with selective mutism : practical steps to overcome a fear of speaking

  Oakland, CA: New Harbinger Publications, c2005.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gross, Jean Smith, Benita Rae; Sluckin, Alice Tackling selective mutism : a guide for professionals and parents

  London: Jessica Kingsley Publishers, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

Elektroniska artiklar

- Oerbeck, B., Johansen, J., Lundahl, K., & Kristensen, H. (2011). Selective mutism: A home-and kindergarten-based intervention for children 3-5 Years: A pilot study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 17(3), 370-383. https://doi.org/10.1177/1359104511415174 - Oerbeck, B., Stein, M. B., Pripp, A. H., & Kristensen, H. (2014). Selective mutism: follow-up study 1 year after end of treatment. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(7), 757-766. https://doi.org/10.1007/s00787-014-0620-1

- Klein, E, R., Lee-Armstrong, S. & Shipon-Blum, E. (2012) Assessing Spoken Language Competence in Children With Selective Mutism: Using Parents as Test Presenters. Communication Disorders Quarterly, 34(3), 184-195. https://doi.org/10.1177/1525740112455053