Kursplan för Spanska som skolämne - teori och praktik

Teaching Spanish: Theory and Practice

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-10-22
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Reviderad: 2021-03-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den vänder sig till lärare i spanska i grund- och gymnasieskolan och lärarstuderande med spanska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spanska som skolämne och spanska som ett modernt språk. Den studerande skall även kunna relatera ämneskunskaper samt språkdidaktiska teorier till undervisningspraktiken i skolan.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för centrala teoribildningar inom språklärande och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • redogöra för skolans aktuella styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör undervisningens innehåll och arbetsformer i relation till elever och skolans aktuella styrdokument
 • redogöra för innehåll och struktur i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS)
 • göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål
 • producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till kursens teoretiska ramar

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till spanska som skolämne. Den behandlar undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument, språkdidaktik och lärande.

 • centrala teorier om språkinlärning i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet.
 • Gemensam europeiska referensram för språk (GERS).
 • bedömning och betygssättning.
 •  analys av läromedel samt eget material för undervisning i spanska.

Undervisning

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels genom seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet, medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskaper: Språkfärdighet i spanska motsvarande B1 enligt Gemensam europeisk referensram för språk.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.