Kursplan för Informationssystem A: Databaser

Information Systems A: Databases

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-08-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-04-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen tillhör biområdet databasteknik.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- förklara grundläggande databasbegrepp,

- redogöra för relationsmodellen,

- förklara ER-diagram, relationsscheman och normaliseringens roll i informationsmodellering,

- förklara relationsalgebra och dess relation till frågespråket SQL,

- redogöra för grundläggande principer för transaktionshantering,

- förklara rollen av databasadministration och relationsdatabashanteringssystem (RDBHS).

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- tillämpa ER-diagram för att utföra informationsmodellering,

- tillämpa normalisering för att analysera och transformera en informationsmodell,

- tillämpa relationsalgebra som grund för frågespråk,

- implementera och använda en relationsdatabas med hjälp av frågespråket SQL,

- tillämpa grundläggande principer för transaktionshantering.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

- diskutera konsekvenser av olika databasdesign.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till databaser med fokus på den relationella databasmodellen. Kursen inleds med konceptuell informationsmodellering med stöd av ER-diagram. Informationsmodellen förfinas sedan till en samling normaliserade tabeller. Hur information kan sökas ut och modifieras i en databas visas med stöd av relationsalgebra, och information manipuleras i en praktisk omgivning med hjälp av det standardiserade frågespråket Structured Query Language (SQL). Slutligen behandlas grundläggande principer för transaktionshantering samt rollen av databasadministration och databashanteringssystem diskuteras.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursen har ingen kursbok.

Versioner av litteraturlistan