Kursplan för Engelska för lärare i åk 4-6: En brygga till internationalisering

English for Teachers in Years 4-6: English - a Bridge to the World

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF046
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-06-18
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Reviderad: 2021-06-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar goda kunskaper om engelska och internationalisering i grundskolans år 4-6. Deltagarna ska utveckla kunskaper om engelska som världsspråk, internationalisering, mångkulturalitet i skolan, färdigheter i muntlig och skriftlig engelska och digitalisering i klassrummet samt förmåga att tilämpa dessa kunskaper i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

 • tillämpa kunskaper om engelska som världsspråk
 • tillämpa kunskaper om internationalisering i undervisning i engelska för yngre åldrar
 • tillämpa olika didaktiska modeller, metoder och tekniker för kommunikativa, kreativa och elevaktiva arbetssätt i engelskundervisningen
 • använda digitala resurser för elevers lärande

Innehåll

 • central språkdidaktisk teori med fokus på yngre elever
 • språkdidaktiska modeller och tekniker
 • olika aspekter av den engelskspråkiga världen
 • det engelska språkets position i världen
 • internationalisering och mångkultur i undervisningen
 • litteratur och kultur i engelskundervisningen
 • digitalisering i undervisningen

Undervisning

Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på kvartsfart. I kursen ingår två obligatoriska endagstillfällen på campus i Uppsala. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövning av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.