Kursplan för "Littérature(-monde)" i franskundervisningen

Teaching French: Littérature(-monde)

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF051
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-05-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  30 hp franska

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till verksamma lärare i franska i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning samt till lärarstuderande med franska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om den franskspråkiga litteratur som skrivs utanför Frankrikes gränser och dess betydelse. Deltagarna ska vidare utveckla idéer om hur dessa texter kan integreras i språkundervisningen för att främja ett kommunikativt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet och därmed ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • kontextualisera franskspråkig litteratur under 1900- och 2000-talet i förhållande till nationell litterär produktion samt diskutera begreppet Litterature-monde och dess betydelse idag,
 • diskutera relevanta artiklar och utvalda litterära verk på franska samt använda språk- och litteraturvetenskapliga redskap för att på djupet förstå de utvalda verken, hur de har tillkommit, utformats och mottagits,
 • redogöra för betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt,
 • integrera litteratur och litterära texter i språkundervisningen,

Innehåll

 • Franskspråkig litteratur och litteraturläsning
 • Litteraturvetenskaplig teori
 • Litteraturdidaktisk teori
 • Interkulturell och kommunikativ pedagogik

Undervisning

Kursen ges som distanskurs och all kommunikation är nätbaserad. Kursen består av litteraturläsning, ett antal inspelade föreläsningar och obligatoriska seminarier. Kursen ges helt på franska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ges helt på franska varför goda kunskaper i franska språket krävs både muntligt och skriftligt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.