Kursplan för Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap

English for Teachers in Years 4-6: Linguistics, Methodology and Teaching

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF045
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-06-18
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Reviderad: 2021-03-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att deltagarna utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena engelska och engelskundervisning i grundskolans år 4-6. Deltagarna ska utveckla egna färdigheter i muntlig och skriftlig engelska samt förmåga att koppla språkdidaktisk teori och ämnesstudier i engelska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

 • skriva texter på akademisk engelska
 • diskutera teorier om språk och lärande och deras relevans för undervisning i engelska i åk 4-6
 • tillämpa teoretiska kunskaper i konkreta undervisningsmoment i engelska
 • analysera styrdokumenten i engelska samt aktivt och självständigt omsätta kunskapsmål i relevant undervisningsinnehåll

Innehåll

 • centrala teorier om språkinlärning med speciellt fokus på engelska i yngre åldrar
 • svenska styrdokument och den gemensamma europeiska referensramen för språk
 • språkdidaktiska modeller och tekniker
 • genrepedagogik
 • akademisk engelska

Undervisning

Kursen bedrivs som modifierad distanskurs på kvartsfart. I kursen ingår två obligatoriska endagstillfällen på campus i Uppsala. I övrigt består kursen av litteraturstudier, skrivuppgifter och utprövning av undervisningsmetoder i klassrummet. Mellan träffarna förekommer individuella uppgifter, gruppdiskussioner och handledning.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ahlquist, Sharon Allström, Maria; Pinter, Annamaria English for Young Learners - Forum 2012 : proceedings from the conference in Uppsala 19 June 2012

  Uppsala: Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools, Uppsala University, Sweden, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estling Vannestål, Maria; Lundberg, Gun Engelska för yngre åldrar

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estling Vannestål, Maria Essential English grammar

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Scaffolding language, scaffolding learning : teaching English language learners in the mainstream classroom

  2. ed.: Portsmouth, NH: Heinemann, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kommentarmaterial till kursplanen i engelska

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Skolverket, 2011

  Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Kursplanen i engelska

  Obligatorisk

Further reading supplied by the teacher.