Kursplan för Spanska som skolämne: Grammatik i teori och praktik

Teaching Spanish: Grammar in Theory and Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF049
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-03-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Den vänder sig till lärare i spanska i grund- och gymnasieskolan och lärarstuderande med spanska som inriktning.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk syntax och grammatik i spanskundervisningen. Kursen syftar även till att utveckla en ökad ämnesdidaktisk kompetens.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för spansk syntax och om språkets grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation i olika spansktalande områden
 • redogöra för centrala teoribildningar inom grammatik ur ett lärandeperspektiv och deras betydelse för undervisning i spanska som främmande språk
 • identifiera, analysera och redogöra för det spanska språkets grammatiska fenomen vid inlärning av spanska som främmande språk samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen
 • författa texter i olika didaktiska syften på en grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska samt visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
 • redogöra för strukturella skillnader mellan spanska och svenska
 • analysera och kritiskt granska olika typer av läromedel för grammatikundervisning i spanskämnet ur språkdidaktiska perspektiv och i relation till undervisningens kommunikativa mål
 • producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i moderna språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till kursens teoretiska ramar.

Innehåll

 • Spanskans syntax och dess grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation
 • Satsstruktur och förhållanden mellan syntaktisk form och semantisk mening.
 • Analys av olika texttyper och digitala material
 • Centrala teorier om grammatik i språkundervisningen i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet
 • Analys av strukturella skillnader mellan spanska och svenska.
 • Skriftlig produktion med fokus på ämnesdidaktik.
 • Analys av läromedel och produktion av eget didaktiskt material

Undervisning

Undervisningen består dels av föreläsningar dels av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar. I examinationen ingår även redovisning av egenproducerat undervisningsmaterial. Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Det rekommenderas att ha förkunskaper motsvarande kursen 9LF047 Spanska som skolämne: Produktiva språkfärdigheter, 7,5 hp.

Denna kurs ersätter kursen 9LF034 Grammatikens roll i spanskundervisningen - teori och praktik och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 200 s.)

Referenslitteratur

 • Cuenca, Maria Josep; Hilferty, Joseph. Introducción a la lingüística cognitiva

  Barcelona: Ariel, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alonso Raya, Rosario Gramática básica del estudiante de español

  Edicion revisada: Barcelona: Difusión, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • INSTITUTO CERVANTES (2002): Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Muñoz-Basols, Javier "Routledge handbook of Spanish language teaching : metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2"

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ruiz-Farjardo, Guadalupe Methodological Developments in Teaching Spanish as a Second and Foreign Language

  Cambridge Scholars Publishing, 2012

  Se bibliotekets söktjänst