Kursplan för Grammatik i teori och praktik

Grammar in Theory and Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV274
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-05-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  60 hp i språkvetenskapligt ämne med successiv fördjupning inklusive 7,5 hp i svensk grammatik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för några centrala perspektiv inom modern grammatikforskning
 • analysera och problematisera olika aspekter av svenskans struktur med hjälp av relevanta termer, begrepp och analysmetoder,
 • jämföra och diskutera några olika modeller för grammatisk analys
 •  planera och självständigt genomföra en mindre undersökning av ett problem inom svenskans grammatik samt diskutera och reflektera över metodiska överväganden i samband med denna.

Innehåll

Kursen bygger vidare på och fördjupar de kunskaper som de studerande tillägnat sig inom tidigare kurser i grammatik samt introducerar teoretiska perspektiv på grammatisk analys som är aktuella inom modern språkvetenskaplig forskning. Skillnader mellan olika forskningsinriktningar diskuteras. Studenterna uppövar sin förmåga att använda databaser och textkorpusar för olika språkliga analyser. Studenterna utvecklar även sin förmåga att formulera grammatiska problemställningar och tillämpa för kursen relevanta analysredskap och metoder genom att självständigt planera och genomföra en mindre undersökning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

​För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Har/hade-bortfall i svenskan. Hur finit är ett naket supinum? Andréasson, Maia Karlsson, Susanna; Magnusson, Erik; Tingsell, Sofia

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB.]26, Förhandlingar vid Tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002.

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2004

  (2004) s. 67–74

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borin, Lars; Forsberg, Markus; Roxendal, Johan Korp-the corpus infrastructure of Språkbanken

  Proceedings of LREC 2012. Istanbul: ELRA, 2012

  Elektronisk resurs

  s. 474-478

  Obligatorisk

 • Delsing, Lars-Olof Fornsvenska textbanken

  Ingår i:

  Studier i svenska språkets historia. 7, Svenska språkets historia i Östersjöområdet

  Tartu: Tartu Univ., 2002

  S. [149]-156

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Handbok Swe-Clarin

  Handbok Swe-Clarin,

  https://sweclarin.se/swe/handbok

  Obligatorisk

 • Heinat, Fredrik The Swedish perfect and periphrasis

  Ingår i:

  Studies in language companion series : SLCS

  Amsterdam: Benjamins, 1978-

  vol. The Perfect Volume: Papers on the perfect (2021) nr. 217 s. 343-363

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Håkansson, David Grejen med verbfaser : Om frasstrukturer och språkets hierarki

  Ingår i:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 97-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Koeneman, Olaf; Zeijlstra, Hedzer Hugo Introducing syntax

  Cambridge: Cambridge University Press, 2017

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Ida Finithet och finitlösa satser i svenskan : Det kanske du aldrig trott om svenskan

  Ingår i:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 193-213

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Ida; Magnusson Petzell, Erik Språkhistorien och den mänskliga språkförmågan

  Ingår i:

  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  (2017) s. 111-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindahl, Filippa Flätor och strandningar : Var börjar en sats och slutar en fras?

  Ingår i:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lohndal, Terje Forholdet mellom allmenn lingivistik forskning og forsking på individuelle språk

  Ingår i:

  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  s. 153–170

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lohndal, Terje That-t in Scandinavian and elsewhere : Variation in the position of C

  Ingår i:

  Working papers in Scandinavian syntax

  Lund: Department of Scandinavian Languages, [Lund University] [Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet], 1983-2013

  vol. 79 (2007) s. 47-73

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyngfelt, Benjamin Petzell, Erik Magnusson; Wide, Camilla Forskning om språksystemet – olika traditioner med olika syften

  Ingår i:

  Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  s. 129–152

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyngfelt, Benjamin Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur

  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013

  Läses enligt anvisningar.

  Obligatorisk

 • Lyngfelt, Benjamin Valens och konstruktioner : Om samspelet mellan lexikon och grammatik

  Ingår i:

  Nyanser av grammatik : gränser, mångfald, fördjupning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2021]

  (2021) s. 295-313

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordic word order database : Motivations, methods, material and infrastructure Lundquist, Björn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik; Nöklestad, Anders

  Ingår i:

  The Nordic atlas of language structures (NALS) journal [Elektronisk resurs]

  Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2014-

  vol. 4 (2019) s. 1-33

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platzack, Christer Satsfläta med att-sats-subjekt

  Ingår i:

  Språk och social kontext

  Helsingfors: Institutionen för nordiska språk, Univ., 1993

  s. 152–167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Nordic atlas of language structures (NALS) journal [Elektronisk resurs]

  Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2014-

  http://www.tekstlab.uio.no/nals#

  Vol. 1, 2014 läses enligt lärarens anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vangsnes, Öystein; Johannesen, Janne Bondi The Nordic research infrastructure for syntactic variation : Possibilities, limitations and achievements

  Ingår i:

  Glossa: a journal of general linguistics [Elektronisk resurs]

  2016-

  vol. 4 (2019) nr. 1 s. 1-23

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver läses enligt lärarens anvisningar delar av Brandtler & Kalm (2021): Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning. Studentlitteratur.