Kursplan för Prov och bedömning i svenska och svenska som andraspråk

Tests and Assessment in Swedish and Swedish as a Second Language

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV213
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F, Svenska som andraspråk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-10-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-06-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  Svenska 60 hp eller svenska som andraspråk 60 hp eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen kan fungera som fortbildningskurs för verksamma lärare i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet eller i gymnasiet, men också som frivilligt tillval för studenter på ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • diskutera nationella prov och andra kunskapsmätningar utifrån en samhällskontext
 •   redogöra för betydelsen av centrala begrepp inom prov- och bedömningsforskning
 • diskutera innehåll och utformning i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk med utgångspunkt i olika metoder för provkonstruktion och uppföljning av proven
 • utifrån vetenskapliga begrepp diskutera kvalitet i prov och bedömning, avseende centralt utformade prov såväl som prov från klassrumsbedömning.

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs i prov- och bedömningsfrågor relaterade till ämnena svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Kursen är utformad med särskilt fokus på provkonstruktion och bedömning utifrån nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, men även så kallad klassrumsbedömning i undervisningen utanför provsystemet behandlas. Bedömning av muntlig förmåga, läsförmåga och skrivförmåga blir viktiga områden i kursen, liksom bedömningsteori om validitet och reliabilitet, rättvisa och hållbarhet. Teori kopplas till praktik genom analyser av autentiska prov från något av svenskämnena. Medarbetare i den grupp som tar fram nationella prov i svenska och svenska som andraspråk undervisar i kursen, och kursdeltagarna får  praktiskt pröva på bedömningsmetoder som används vid utvecklingen av nationella prov.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, grupparbeten och individuella fördjupningsuppgifter.

Examination

Examinationen är löpande och sker muntligt och skriftligt, genom aktivt deltagande i grupparbeten och fullgjorda individuella fördjupningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Flera av följande titlar kommer att läsas i urval. Ett antal titlar kommer dessutom att läsas av en del av studenterna, medan övriga läser andra titlar.

 • Bendegard, Saga; Hallesson, Yvonne Critical literacy i ämnet svenska [Elektronisk resurs] : vad säger de nationella läsproven?

  Universitetet i Oslo, 2022

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-484195

  16:2, 1-22

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Black, Paul.; Wiliam, Dylan. Inside the black box : raising standards through classroom assessment

  London: GL Assessment, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blomqvist, P. Är vi överens om det? : Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Ingår i:

  Nordic Journal of Literacy Research [Elektronisk resurs]

  2015-

  vol. 4 (2018) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borgström, E. Tro och tvivel : nationella prov ur ett elevperspektiv

  Ingår i:

  Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete

  Natur & Kultur Digital, 2021

  (2021) s. 136-186

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edander, L.; Palmér, A. Slimmade skrivinstruktioner i gymnasieskolans nationella prov

  Ingår i:

  Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : bildning, utbildning, fortbildning ; Linköping 22-23 november 2018

  Linköping: SMDI - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ericson, G.; Palmér, A.; Pettersson, A. Hållbar utformning och användning av nationella prov

  Ingår i:

  Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete

  Natur & Kultur Digital, 2021

  (2021) s. 201-226

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustafsson, J-E.; Erickson, G. Nationella prov i Sverige : tradition, utmaning, förändring

  Ingår i:

  Acta Didactica Norge

  vol. 12 (2018) nr. 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hirsch, Å; Lundahl, C. Prolog

  Ingår i:

  Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete

  Natur & Kultur Digital, 2021

  (2021) s. 12-24

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jönsson, A. Analytisk och holistisk bedömning

  Ingår i:

  Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete

  Natur & Kultur Digital, 2021

  (2021) s. 188-200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kane, M.; Crooks, T.; Cohen, A. Validating Measures of Performance

  Ingår i:

  Educational measurement : issues and practice

  Washington, D.C.: National Council on Measurement in Education, 1982-

  vol. 18 (1999) nr. 2 s. 5-17

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Maria Resultatet av ett prov : svensklärare om washbackeffekter av nationellt läsförståelseprov på gymnasiet

  Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mark, Malin; Palmér, Anne En utvecklande tolkningsgemenskap? : matrisanvändning, interaktion och kontext i bedömningssamtal om ett nationellt prov i muntlig framställning

  Uppsala: Uppsala universitet, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmér, A. Kvantiteter i kvalitativt bedömda elevtexter : framtida verktyg för rättvis bedömning?

  Ingår i:

  Acta Didactica Norge

  vol. 12 (2018) nr. 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Provpoängens tillförlitlighet [Elektronisk resurs] : om nationella prov

  2015-07-06T15:23:56+02:00

  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats

  s.6-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roe, Astrid Önnerfält, Birgitta Läsdidaktik : efter den första läsinlärningen

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen; Weyergang, Cecilie God leseopplæring med nasjonale prøver : om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

  Oslo: Universitetsforlaget, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rydell, Maria Construction of language competence : sociolinguistic perspectives on assessing second language interactions in basic adult education

  Stockholm: Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sahlée, A. Hur löser de uppgiften? : En studie av underkända och högt betygsatta provtexter i svenska och svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Språk & stil [Elektronisk resurs] : Tidskrift för svensk språkforskning

  Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 2016

  vol. 26 (2016) s. 195-230

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Senter, Karin Att göra förort : Om språkliga resurser hos gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-475010

  Kapitel 4 läses

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shohamy, E. Assessing Multilingual Competencies : Adopting Construct Valid Assessment Policies

  Ingår i:

  The modern language journal

  vol. 95 (2011)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skar, G. B. U.; Aasen, A. J. Å måle skrivning som grundleggende ferdighet

  Ingår i:

  Acta Didactica Norge

  vol. 12 (2018) nr. 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skolverkets systemramverk för nationella prov [Elektronisk resurs]

  Skolverket, 2018-01-17T10:44:48+01:00

  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3890

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solheim, O.; Skaftun, A. The problem of semantic openness and constructed response

  Ingår i:

  Assessment in education : principles, policy & practice

  vol. 16 (2009) s. 149-164

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stemler, S. A Comparison of Consensus, Consistency, and Measurement Approaches to Estimating Interrater Reliability

  Ingår i:

  Practical assessment, research & evaluation [Elektronisk resurs] : PARE.

  College Park, Md.: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation and the Department of Measurement, Statistics, and Evaluation at the University of Maryland, 1989-

  vol. 9 (2004) nr. 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tengberg, M. National reading tests in Denmark, Norway, and Sweden : A comparison of construct definitions, cognitive targets, and response formats

  Ingår i:

  Language testing

  Oxford: Oxford University Press, 2015

  vol. 34 (2017) nr. 1 s. 83-100

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan